Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poczesna, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122201/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Poczesna

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Poczesna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398149

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wolności 2

1.4.2.) Miejscowość: Poczesna

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-262

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 343274116

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczesna@poczesna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poczesna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122201

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00107709

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 08:00

Po zmianie:
2023-03-10 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 08:30

Po zmianie:
2023-03-10 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-06

Po zmianie:
2023-04-08

Zobacz inne

Prawo