Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Orzesze, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122590/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawę środków dezynfekcyjnych w tym środków dezynfekcyjnych do endoskopu dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276184500

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gliwicka 20

1.4.2.) Miejscowość: Orzesze

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalorzesze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalorzesze.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122590

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00108586

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:00

Po zmianie:
2023-03-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:30

Po zmianie:
2023-03-10 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-05

Po zmianie:
2023-04-08

Zobacz inne

Prawo