Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radzionków, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122788/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA RADZIONKÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej
w obrębie Cmentarza Parafialnego w Radzionkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIONKÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258807

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Męczenników Oświęcimia 42

1.4.2.) Miejscowość: Radzionków

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-922

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: 323887106

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radzionkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122788

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00104285

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Inwestycja finansowana jest z następujących środków: 1.1. dofinansowanie udzielone z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, potwierdzone wstępną promesą Edycja3PGR/2021/1858/ PolskiLad wydaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 1.2. własnych Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a) jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w dokumentach zamówienia. 3. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXV SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Powyższe oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 6 kwietnia 2023 roku. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru jednego Wykonawcy na dwie części, z zastrzeżeniem, że w przypadku udzielenia jednemu Wykonawcy zamówienia na obydwie części – zostaną podpisane dwie odrębne umowy. 6.Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w terenie objętym Inwestycją i sugeruje, aby Wykonawcy odbyli w/w wizję lokalną w celu potwierdzenia istniejącego stanu oraz informacji zawartych w dokumentacji projektowej, a także uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Jeżeli wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie wizję lokalną to wszystkie informacje, które pozyska o warunkach lokalnych, inne niż opisane w SWZ, powinny być zgłoszone Zamawiającemu. Zamawiający zdecyduje, czy te informacje powinny być uwzględnione w ofercie. 7. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z art. 100 ustawy Pzp): Przedmiot zamówienia powinien być dostępny dla wszystkich osób, w tym również dostosowany do zidentyfikowanych w przyszłości potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia przeznaczony dla osób fizycznych został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca powinien w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosować zasady zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, którą rozumie się jako projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne (np. zaniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych wraz z wykonaniem pola uwagi). Przy wykonaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wytyczne „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” https://bip.metropoliagzm.pl/artykul/34552/125426/standardy-i-wytyczne-ksztaltowaniainfrastruktury - rowerowej oraz wytyczne rekomendowane - WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, a także WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach, jak i również WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych, i inne przepisy wiążące.

Po zmianie:
1. Inwestycja finansowana jest z następujących środków: 1.1. dofinansowanie udzielone z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, potwierdzone wstępną promesą Edycja3PGR/2021/1858/ PolskiLad wydaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 1.2. własnych Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a) jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w dokumentach zamówienia. 3. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXV SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Powyższe oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 8 kwietnia 2023 roku. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru jednego Wykonawcy na dwie części, z zastrzeżeniem, że w przypadku udzielenia jednemu Wykonawcy zamówienia na obydwie części – zostaną podpisane dwie odrębne umowy. 6.Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w terenie objętym Inwestycją i sugeruje, aby Wykonawcy odbyli w/w wizję lokalną w celu potwierdzenia istniejącego stanu oraz informacji zawartych w dokumentacji projektowej, a także uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Jeżeli wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie wizję lokalną to wszystkie informacje, które pozyska o warunkach lokalnych, inne niż opisane w SWZ, powinny być zgłoszone Zamawiającemu. Zamawiający zdecyduje, czy te informacje powinny być uwzględnione w ofercie. 7. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z art. 100 ustawy Pzp): Przedmiot zamówienia powinien być dostępny dla wszystkich osób, w tym również dostosowany do zidentyfikowanych w przyszłości potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia przeznaczony dla osób fizycznych został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca powinien w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosować zasady zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, którą rozumie się jako projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne (np. zaniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych wraz z wykonaniem pola uwagi). Przy wykonaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wytyczne „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” https://bip.metropoliagzm.pl/artykul/34552/125426/standardy-i-wytyczne-ksztaltowaniainfrastruktury - rowerowej oraz wytyczne rekomendowane - WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, a także WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach, jak i również WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych, i inne przepisy wiążące.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. dla części 1:
1.1. Zdolność techniczna: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), tj.:
a) osobami posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej; b) osobami posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik budowy); przy czym przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”) – (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn.zm.)

1.2. Zdolność zawodowa: Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): dokumentację projektową obejmującą budowę albo przebudowę drogi lub placu lub parkingu o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 200 metrów lub powierzchni minimum 600 m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) roboty budowlane polegające na budowie albo przebudowie drogi lub placu lub parkingu o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 200 metrów lub powierzchni minimum 600 m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

2. dla części 2:
2.1 Zdolność techniczna: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), tj.:
a) osobami posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej; b) osobami posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej (kierownik budowy); przy czym przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”) – (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn.zm.)
2.2 Zdolność zawodowa: Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): dokumentację projektową obejmującą budowę albo przebudowę albo remont drogowego obiektu inżynierskiego o długości minimum 50 metrów (np.: most lub wiadukt lub kładka) nad torami kolejowymi; b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) roboty budowlane polegające na budowie albo przebudowie albo remoncie drogowego obiektu inżynierskiego o długości minimum 50 metrów (np.: most lub wiadukt lub kładka) nad torami kolejowymi - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

Po zmianie:
1. dla części 1:
1.1. Zdolność techniczna: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), tj.:
a) osobami posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej; b) osobami posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik budowy); przy czym przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”) – (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn.zm.)

1.2. Zdolność zawodowa: Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): dokumentację projektową obejmującą budowę albo przebudowę drogi lub placu lub parkingu lub drogi rowerowej lub innego ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 200 metrów lub powierzchni minimum 600 m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem;
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) roboty budowlane polegające na budowie albo przebudowie drogi lub placu lub parkingu lub drogi rowerowej lub innego ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 200 metrów lub powierzchni minimum 600 m2 wraz z oświetleniem i odwodnieniem
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

2. dla części 2:
2.1 Zdolność techniczna: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ), tj.:
a) osobami posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej; b) osobami posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej (kierownik budowy); przy czym przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”) – (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn.zm.)
2.2 Zdolność zawodowa: Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): dokumentację projektową obejmującą budowę albo przebudowę albo remont drogowego obiektu inżynierskiego o długości minimum 50 metrów (np.: most lub wiadukt lub kładka) nad torami kolejowymi; b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) roboty budowlane polegające na budowie albo przebudowie albo remoncie drogowego obiektu inżynierskiego o długości minimum 50 metrów (np.: most lub wiadukt lub kładka) nad torami kolejowymi - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 08:00

Po zmianie:
2023-03-10 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 08:30

Po zmianie:
2023-03-10 08:30

Zobacz inne

Prawo