Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00123510/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Chocimska 6

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00

1.4.8.) Numer faksu: 22 583 66 96

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona praw dzieci

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123510

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00110651

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:00

Po zmianie:
2023-03-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 11:00

Po zmianie:
2023-03-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-05

Po zmianie:
2023-04-08

Zobacz inne

Prawo