Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zabrze, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00123753/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„System wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zabrze pn. Zabrzański Rower Miejski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255520

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 5-7

1.4.2.) Miejscowość: Zabrze

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrzepl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123753

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00112400

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00040349/02/P

Po zmianie:
2023/BZP 00040349/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 10:00

Po zmianie:
2023-03-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 10:30

Po zmianie:
2023-03-10 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-07

Po zmianie:
2023-04-08

Zobacz inne

Prawo