Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Choroszcz, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00123819/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA CHOROSZCZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rewitalizacja działki nr 50/2 w m. Krupniki, Gm. Choroszcz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHOROSZCZ

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Choroszczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659020

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Dominikańska 2

1.4.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: 857132200

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@choroszcz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://choroszcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123819

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00102682

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00040296/02/P

Po zmianie:
2023/BZP 00040296/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 09:10

Po zmianie:
2023-03-10 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 10:10

Po zmianie:
2023-03-10 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-06

Po zmianie:
2023-04-08

Zobacz inne

Prawo