Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gorzów Wielkopolski, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00123885/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi polegające na wycince drzew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Myśliborska 32

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi polegające na wycince drzew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37fc66aa-bcc9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114479/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wycinki i pielęgnacja drzew pozostających w Zasobie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w nagłówku strony tytułowej niniejszej SWZ. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Platformy zakupowej jest nieodpłatne. Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga zarejestrowania konta na Platformie zakupowej. Opis sposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innych dokumentów znajduje się w Rozdziale 15 SWZ przedmiotowego postępowania - https://kowr.eb2b.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie odnosi się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które zawiera katalog (załącznik nr 2) dopuszczalnych formatów przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa Regulamin Platformy zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program Acrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale 28 SWZ przedmiotowego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOR.WOP.260.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka 6 drzew z gatunku brzoza brodawkowa, świerk pospolity, olcha czarna rosnących na działkach nr 623/1 i 411/3 obręb Górki Noteckie, gm. Zwierzyn, uporządkowanie terenu oraz ułożenia drewna w stosy. Wykonawca będzie zobowiązany do wykupu pozyskanego drewna na działkach nr: 623/3 Górki Noteckie, dz.411/3 Górki Noteckie.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 SWZ.

2. W zakresie prac, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wycięcia drzew, następnie pocięcia i złożenia w stosy o szerokości i wysokości 1m w miejscu nie powodującym zagrożenia bezpieczeństwa oraz nie utrudniającym korzystania z przyległego terenu,
b) uprzątnięcia i utylizacji resztek po wyciętych drzewach oraz innych odpadów powstałych
c) w wyniku przeprowadzonych prac, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującymi,
d) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do komisyjnego obmiaru pozyskanego drewna,
e) zakupu, załadunku i wywiezienia pozyskanego drewna,
f) uporządkowania terenu po wycince drzew

3. Warunki realizacji zamówienia dla zadania częściowego 1 :
3.1. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Osoby wykonujące usługę nie mogą wykonywać prac w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.
3.2. Wycinka i wywóz drewna nie mogą powodować uszkodzeń innych drzew oraz powierzchni terenu objętych usługą.
3.3. Wykonawca dokona zakupu i zagospodaruje we własnym zakresie pozyskane od Zamawiającego drewno (na zasadach wykupu drewna) na podstawie protokołu obmiaru sporządzonego przez pracownika KOWR OT w Gorzowie Wielkopolskim/ KOWR OT w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze. Ceny detaliczne sprzedaży pozyskanego drewna ustala się na podstawie cennika dla sortymentu S4 właściwego Nadleśnictwa.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiału pomocniczego, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.
3.5. Wszelkie uzgodnienia dotyczące organizacji prac oraz należytego zabezpieczenia terenu należą do Wykonawcy.
3.6. W przypadku, gdy prace będą stanowić utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania projektu organizacji ruchu drogowego podczas wykonywania prac (wraz z wymaganiami opiniami i zatwierdzeniami), poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego.
3.7. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożeń.
3.8. Wykonawca prac musi zapewnić dostęp i dojazd do wszystkich posesji usytuowanych w sąsiedztwie prowadzenia prac.
3.9. Wykonawca musi składować urządzenia i pozyskane drewno w taki sposób, aby nie stwarzały przeszkód komunikacyjnych.
3.10. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w środowisku naturalnym spowodowane swoimi działaniami na gruncie, także za niewłaściwe zabezpieczenie terenu w czasie wykonywania usługi.
3.11. Teren, na którym wykonywane będą prace, powinien zostać zabezpieczony przed wejściem osób trzecich.
3.12. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN WYKONANIA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wycince drzew, przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych, złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w miejscu nie powodującym zagrożenia bezpieczeństwa, nie utrudniającym korzystania z przyległego terenu, załadunek, wywóz pozyskanego drewna i uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach na działkach nr: 7/3 obr. Rościce, 55 obr. Kuźnica Głogowska przysiółek Myszyniec, 138/5 obr. Brody, 132/2 obr. Ciemnice.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 SWZ.

2. W zakresie prac, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wycięcia drzew, pocięcia drewna o średnicy większej niż 10 cm w wałki o długości 1,20 m, przygotowania do obmiaru poprzez ułożenie w stos w miejscu nie powodującym zagrożenia bezpieczeństwa oraz nie utrudniającym korzystania z przyległego terenu,
b) uprzątnięcia i utylizacji resztek po wyciętych drzewach oraz innych odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonych prac, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującymi,
c) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do obmiaru pozyskanego drewna,
d) zakupu, załadunku i wywiezienia pozyskanego drewna,
e) uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

3. Warunki realizacji zamówienia dla zadania częściowego 2:
3. Warunki realizacji zamówienia dla zadania częściowego 1 :
3.1. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Osoby wykonujące usługę nie mogą wykonywać prac w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.
3.2. Wycinka i wywóz drewna nie mogą powodować uszkodzeń innych drzew oraz powierzchni terenu objętych usługą.
3.3. Wykonawca dokona zakupu i zagospodaruje we własnym zakresie pozyskane od Zamawiającego drewno (na zasadach wykupu drewna) na podstawie protokołu obmiaru sporządzonego przez pracownika KOWR OT w Gorzowie Wielkopolskim/ KOWR OT w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze. Ceny detaliczne sprzedaży pozyskanego drewna ustala się na podstawie cennika dla sortymentu S4 właściwego Nadleśnictwa.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiału pomocniczego, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.
3.5. Wszelkie uzgodnienia dotyczące organizacji prac oraz należytego zabezpieczenia terenu należą do Wykonawcy.
3.6. W przypadku, gdy prace będą stanowić utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania projektu organizacji ruchu drogowego podczas wykonywania prac (wraz z wymaganiami opiniami i zatwierdzeniami), poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego.
3.7. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożeń.
3.8. Wykonawca prac musi zapewnić dostęp i dojazd do wszystkich posesji usytuowanych w sąsiedztwie prowadzenia prac.
3.9. Wykonawca musi składować urządzenia i pozyskane drewno w taki sposób, aby nie stwarzały przeszkód komunikacyjnych.
3.10. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w środowisku naturalnym spowodowane swoimi działaniami na gruncie, także za niewłaściwe zabezpieczenie terenu w czasie wykonywania usługi.
3.11. Teren, na którym wykonywane będą prace, powinien zostać zabezpieczony przed wejściem osób trzecich.
3.12. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN WYKONANIA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ofercie Wykonawcy,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków, 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ofercie Wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia składki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1.1. niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-14

Zobacz inne

Prawo