Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Suchożebry, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00123887/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Suchożebry

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchożebry

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582606

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleksandry Ogińskiej 11

1.4.2.) Miejscowość: Suchożebry

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-125

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 256314515

1.4.8.) Numer faksu: 256314515

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchozebry.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.suchozebry.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123887

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00112600

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 11:00

Po zmianie:
2023-03-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 11:30

Po zmianie:
2023-03-14 11:30

Zobacz inne

Prawo