Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00123983/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zakład Komunalny "PGM"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie nowej instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych – paczka nr 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny "PGM"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271570664

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bałtycka 8

1.4.2.) Miejscowość: Chorzów

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pgm-chorzow.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zkpgm.bip.chorzow.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123983

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00107238

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00030557/02/P

Po zmianie:
2023/BZP 00030557/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:00

Po zmianie:
2023-03-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 11:00

Po zmianie:
2023-03-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-11

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo