Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00123997/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka – Skalbmierz”
Etap I na odcinku od km 65+847 do km 66+478

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

1.2.) Oddział zamawiającego: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 72

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-602

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szdw.kielce.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123997

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00115044

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej:
a) Doświadczenie zawodowe - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (zakończył) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie drogi klasy G lub wyższej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.
b) Potencjał kadrowy - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji Kierownika budowy.
Osoba wskazana na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 78).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej:
a) Doświadczenie zawodowe - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (zakończył) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi klasy Z lub wyższej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.
b) Potencjał kadrowy - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji Kierownika budowy.
Osoba wskazana na to stanowisko musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 78).

Zobacz inne

Prawo