Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Supraśl, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124077/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Supraśl

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa Rynku w Supraślu - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Supraśl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Piłsudskiego 58

1.5.2.) Miejscowość: Supraśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-030

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@suprasl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suprasl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Rynku w Supraślu - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daf58c29-bcd3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033108/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa Rynku w Supraślu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: ;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc
korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
5. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
6. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Supraśla z siedzibą 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, w imieniu którego działania realizuje Urząd Miejski w Supraślu z siedzibą 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@suprasl.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest następny etap rozbudowy Rynku w Supraślu położonego w zachodniej części Placu im. Tadeusza Kościuszki na działkach o nr geod.: 1973/9, 1978/3,1978/2, 1313, 1314, 1975/3, 1975/4, 563, 1513/1, obręb Supraśl.
Plac im. Tadeusza Kościuszki w Supraślu położony jest na działkach gminnych oraz na działkach Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: ul. Cieliczańska i Konarskiego – ciąg drogi powiatowej Nr 1433B wykonana jest z betonowej kostki brukowej i obramowana krawężnikami betonowymi z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Pozostała część placu obecnie wykorzystana jest jako przestrzeń publiczna przeznaczona dla pieszych. Nawierzchnia placu wykonana jest m.in. z kamienia polnego i kostki betonowej. Pozostałe fragmenty są porośnięte trawą. Na terenie inwestycji znajduje się drzewostan (27 drzew), elementy małej architektury (ławki, latarnie, kosze na śmieci, tablice reklamowe, wiata).
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać:
• Rozbiórkę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice reklamowe) oraz instalacje elektryczne oraz słupy oświetleniowe.
• Wycinkę i przesadzenie części istniejących drzew wg projektu zagospodarowania terenu.
• Nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej (około 2443 m2) mieszanej kolorystycznie układane jak na już zrealizowanej powierzchni rynku.
• Ułożenie krawężników granitowych pomiędzy jezdniami a ciągami pieszymi oraz pomiędzy trawnikami a kostką granitową i płytami granitowymi ciągów pieszych.
• Nawierzchnie ciągów pieszych z płyt granitowych szaro-rudych płomieniowanych (około 1731 m2)
• Nawierzchnie prostokątnych pól zaprojektowanych z kostki kamiennej, układanej w formie kół o różnych kolorach kostki, jak na już zrealizowanej powierzchni rynku (około 785 m2)
• Uzupełnienie nawierzchni na zapleczu budynków usługowych w południowo zachodnim narożniku placu (107 m2) z płyt betonowych ażurowych.
• Trawniki o łącznej powierzchni około 970 m2, z zastosowaniem mieszanek traw przeznaczonych do zadarniania powierzchni intensywnie użytkowanych terenów, terenów rekreacyjnych, charakteryzująca się wyjątkową wysoką odpornością na uszkodzenia oraz zdolnością szybkiej regeneracji.
• Zagospodarowanie przestrzeni wokół drzew znajdujących się w częściach utwardzonych placu (kostką kamienną i płytami kamiennymi) w formie kół o średnicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu
i wypełniona trawnikami.
• Montaż latarni ( 12 sztuk + 2 istniejące do przesunięcia)
• Zapory z betonu (6 sztuk) kontrolujące dostęp pojazdów kołowych do terenów poza drogą publiczną z betonu architektonicznego.
• Zdrój uliczny (2 sztuki) żeliwny z samoczynnym odwodnieniem z chwilą odcięcia przepływu.
• Studnie kanalizacyjne (2 sztuki) przeznaczone do obsługi imprez organizowanych na placu. Rozmieszczenie według projektu zagospodarowania terenu branży drogowej.
• Ławki betonowe (52 sztuki) o wymiarach 100cm x 100cm x 50 cm wysokości. Wykończone siedziskiem z drewna dębowego (kolor odcień brązu identyczny jak na zrealizowanej powierzchni placu). Rozmieszczenie ławek według projektu zagospodarowana terenu.
• Stojaki na rowery ( 8 sztuk)
• Wolnostojące markizy rozwijane montowane do posadzki rynku (4 sztuki)
• Montaż koszy na śmieci (10 sztuk) rozmieszczone wg projektu zagospodarowania terenu,
• Formę przestrzenną przedstawiającą herb Supraśl. Projekt formy według odrębnego opracowania.
Uwaga: Niewielkie różnice pomiędzy ilościami w asortymentach robót podanych w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych i przedmiarach wynikają z różnej metodologii obmiaru robót występujących w poszczególnych elementach dokumentacji projektowej. Właściwą ilość robót oferent powinien przyjąć wg wyliczeń własnych przy założeniu, że obejmują one całość prac zawartych w dokumentacji projektowej oraz w SWZ.
• Wykonanie dwóch prototypowych modułów siedzisk w Supraślu na terenie działek nr 1512, 1511/5, 1510/3, 1511/3 zgodnie z załączonym projektem koncepcyjnym.
Dwa moduły siedzisk zostaną zamontowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Z uwagi na prototypowy charakter konstrukcji siedzisk konieczne jest wykonanie jednego modułu i jego przetestowanie. Na etapie testowania możliwe są i należy wprowadzać ewentualne zmiany usprawniające konstrukcję, które należy konsultować z autorem projektu.
Projektowane siedziska (mała architektura w miejscu publicznym) znajdują się na terenie objętym ochroną konserwatorską. Wymagane jest uzyskanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku.
Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót polegających na montażu powyższych siedzisk.

UWAGA: Dodatkowo na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z nową nawierzchnią placu należy rozebrać istniejącą na placu wiatę o funkcji gastronomicznej, a po wykonaniu nowej nawierzchni ponownie złożyć w tym samym miejscu. Wiata jest konstrukcji drewnianej o wymiarach w rzucie 6x6m. Konstrukcję wiaty stanowią słupy i belki drewniane o przekrojach 14x14cm. Dach czterospadowy kryty gontem bitumicznym o kącie nachylenia około 20 stopni.

4. Instalacje elektryczne:
• Budowa i rozbiórka oświetlenia terenu wraz z budową zasilania w energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania placu.
• Budowa automatycznych słupków chowanych pneumatycznie w grunt w celu regulacji dostępu pojazdów kołowych do terenu poza drogą publiczną, sterowane zdalnie, zasilane energią elektryczną z słupków zaopatrzenia w energię elektryczną. Rozmieszczenie zapór według projektu zagospodarowana terenu branży elektrycznej.
• Budowa słupków z gniazdami elektrycznymi do obsługi imprez i straganów. Rozmieszczenie słupków z gniazdami elektrycznymi według projektu zagospodarowana terenu branży elektrycznej. Słupki zaopatrzeniowe wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo z elementami ozdobnymi z drzwiczkami na zamek wraz z otworem na kable zasilające.
• Budowa dekoracyjnych słupów oświetleniowych, stalowych, ocynkowanych o konstrukcji ażurowej umożliwiającej prowadzenie zieleni pnącej wraz z podświetleniem zieleni oprawą LED wraz z oprawą główną o wysokości całkowitej 6m. Dodatkowo do podświetlenia koron istniejących drzew (od spodu) dedykowane oprawy oświetleniowe wbudowane w grunt.
• Zmiana lokalizacji kamer monitoringu na projektowane słupy oświetleniowe terenu.
oraz
• Przebudowa urządzeń PGE Dystrybucja S. A. kolidujących z projektowanym układem drogowym.
5. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociąg:
• Likwidację istniejącej kanalizacji na terenie rynku,
• Przebudowę trzech kolidujących przyłączy wodociągowych – przed wykonaniem przebudowy należy odkopać przyłącza, sprawdzić rzędne i zdecydować z Inspektorem Nadzoru o konieczności przebudowy,
• Przebudowę kolidującej kanalizacji sanitarnej:
- kanał Ø200 mm PVC, SN8: L=16,6 m,
- nowe włączenie do istniejącej studni z betonu Ø1000 mm: 1 szt.,
• Budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej o następujących parametrach:
ETAP I:
- kanał Ø600 mm PVC/PP/PEHD, SN8: L= 237,2 m,
- kanał Ø315 mm PVC/PP/PEHD, SN8: L= 70,5 m,
- kanał Ø250 mm PVC/PP/PEHD, SN8: L= 14,1 m,
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Ø1500 mm: 1 szt.,
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Ø1200 mm: 8 szt.,
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Ø1000 mm: 3 szt.,
- studnie rewizyjne z PE/PP Ø600 mm: 4 szt.,
- wpust deszczowy standardowy betonowy Ø500 mm: 11 szt.,
- wpust deszczowy liniowy: 3 szt.,
- przykanaliki Ø200 mm z PVC/PP/PEHD SN8 lite: L= 48,8 m,
- przykanaliki Ø160 mm z PVC/PP/PEHD SN8 lite: L= 3,9 m,
- włączenie istniejących rynien: 6 szt.
- przyłącza z rynien Ø110 mm z PVC/PP/PEHD SN8 lite: L=29,9 m.
ETAP II:
- kanał Ø600 mm PVC/PP/PEHD, SN8: L=201,8 m,
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Ø1200 mm: 4 szt.,
- osadnik wirowy Ø2000 mm: 1 szt.,
- umocnienie wylotu brukiem: 6,04 m2,
- budowa rowu łączącego: L=48,8 m.

• Budowę nowej kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach:
- kanał Ø200 mm PVC, SN8: L=31,3 m,
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu Ø1000 mm: 3 szt.,
- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Ø600 mm: 1 szt.
• Budowę nowego wodociągu:
- z rur typu PE100, SDR 17, PN10, typu RC/TS (odpornych na powolną propagację pęknięć oraz obciążenia punktowe) o średnicy zewnętrznej 32x2,0 mm i długości 37,2 m.
- głębokość układania – wg. profilu podłużnego ( minimalne przykrycie 1,8 m).
• Budowę dwóch zdrojów ulicznych z automatycznym odwodnieniem, niezamarzające, DN 25 mm, Rd=1800 mm. W podziemnej, odwodnieniowej części zdrojów należy zastosować osłonę odwadniacza i obsypkę z gruntu zapewniającego prawidłowe odwadnianie o objętości V = 0,5 m3 (żwir gruboziarnisty, tłuczeń). Na odgałęzieniach do zdroju zaprojektowano zasuwy odcinające z króćcami z PE, PN10 DN25mm, z uszczelnieniem miękkim. Zdroje należy zlokalizować w miejscu nie kolidującym z ruchem pieszych i pojazdów, zgodnie z kartą katalogową.
Wykonawca jest zobowiązany do:
- odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej;
- odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia;
- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych;
- pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał co najmniej 2 zamówienia, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na wykonaniu przebudowy lub/i budowy dróg lub/i parkingów lub/i placów, przy czym co najmniej jedno zamówienie powinno obejmować wykonanie nawierzchni z kostki brukowej lub/i kamiennej, przy czym łączna powierzchnia wykonana z kostki brukowej lub/i kamiennej powinna wynosić co najmniej 2 500 m2.
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami do kierowania robotami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, niezbędne do wykonania zamówienia.
Wymaga się dysponowania:
- co najmniej jedną osobą w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz;
- co najmniej jedną osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz;
- co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 p.z.p. i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt XIX SWZ.

Zobacz inne

Prawo