Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124101/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i przesył/dystrybucja energii cieplnej do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Wilanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszka Klimczaka 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wilanow.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i przesył/dystrybucja energii cieplnej do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dea77185-bcc8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030661/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo
aplikacyjne
do przekazania danych dotyczące systemu
https://zamowienia.um.warszawa.pl:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
Format kodowania i oznaczania czasu:
• plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość
zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu
przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem
osobistym), wykonawca musi posiadać:
• E-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace,
po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym),
wykonawca musi posiadać:
• Profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny określony w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, iż: - Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 3) ),zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/WAG/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie.
Usługi i opłaty dodatkowe: w przypadkach koniecznych Zamawiający akceptuje Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych wyłonionego Wykonawcy, który będzie zamieszczony na jego stronie internetowej i każdorazowo będzie wystawiał odpowiednie zlecenie na realizację zadań nieobjętych umową kompleksową sprzedaży energii cieplnej oraz zapewnienia świadczenia usług dostarczania ciepła.
1) Planowane zużycie energii cieplnej w okresie realizacji zamówienia: 9 350,00 GJ
2) Moc cieplna i usługa przesyłowa zamawiana:
a) CO - moc cieplna: 0,2000 MW,
b) CW - moc wg Q śr.: 0,0640 MW,
c) Wentylacja – moc: 0,0960 MW,
d) CO – usługa przesyłowa: 0,2000 MW,
e) CW – usługa przesyłowa moc zamówiona średnia: 0,0640 MW,
f) Wentylacja – usługa przesyłowa: 0,0960 MW.
3) Warunki techniczne:
a) budynek zasilany jest z węzła cieplnego znajdującego się w budynku,
b) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego,
c) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,
d) regulator Δp/V jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A.,
e) regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego,
f) miejsce dostawy ciepła a tym samym miejscem rozgraniczenia własności eksploatacji urządzeń /rurociągów/ pomiędzy Zamawiającym a dystrybutorem sieci są zawory przyłącza w węźle cieplnym.
4) Charakterystyka budynku:
a) rok budowy: 2014,
b) otynkowany i ocieplony,
c) temperatury obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym i mocą zamówioną: 70/50 0C,
d) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych: 0,00 m2,
e) powierzchnia nadziemna netto ogrzewana – lokali niemieszkalnych: 6 867,72 m2,
f) powierzchnia garażu (ogrzewanego): 0,00 m2,
g) powierzchnia całkowita nadziemna budynków: 8 979,00 m2,
h) kubatura nadziemna budynków: 25 255,90 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 39 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony termin płatności

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony czas reakcji na informację o nieprawidłowościach wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy wymiar kary, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy wymiar kary, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu złożenia w Systemie wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z założeniami SWZ. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, poprzez wypełnienie i złożenie w Systemie Formularza oferty, który należy sporządzić według Załącznika nr 1 do SWZ.
Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:
a) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
b) Oświadczenie o podstawach wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 (jeżeli dotyczy) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
c) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
e) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VII B SWZ.
W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Systemu, Wykonawca powinien w okienku dodawania pliku określić TYP DOKUMENTU jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna/konsorcjum)
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W/w dokument powinien zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
Oświadczenia oraz dokumenty, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie jego dotyczącym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy według wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, w szczególności:
§ 3 ust. 2, 3, 4 i 5 wzoru umowy
2. Ustalenie łącznej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostarczania energii cieplnej (sprzedaży i dystrybucji/przesyłu) dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych w aktualnej Taryfie Wykonawcy z uwzględnieniem zużytego ciepła indywidualnie dla budynków zgodnie z przynależnością do grupy taryfowej.
3. Odbiorca dopuszcza zmiany w niniejszej umowie dotyczące wartości przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen wywołanej przez zmianę w przepisach prawnych dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług. W takim przypadku, zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Sprzedawana energia cieplna będzie rozliczana według cen jednostkowych, określonych
w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej umowy, z wyjątkiem przypadku zmiany cen wywołanej przez zmianę w przepisach prawnych dotyczących podatku od towarów
i usług oraz w przypadku zmiany cen i stawek opłat wynikających ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W takich przypadkach ceny za energię cieplną dostarczaną na podstawie umowy ulegają automatycznej korekcie o wartość wynikającą
z powyższych zmian. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
5. Wykonawca powiadomi pisemnie Odbiorcę o korekcie ceny energii cieplnej, dostarczanej na podstawie umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych, stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii cieplnej będą obowiązujące dla Wykonawcy i Odbiorcy od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych, stanowiących podstawę ich korekty. Pisemne powiadomienie o korekcie ceny energii cieplnej nastąpi najpóźniej wraz
z wysłaniem do Odbiorcy pierwszej faktury wystawionej na podstawie zmienionej taryfy.

§ 10 ust. 2 i 3 wzoru umowy
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w umowie i Ogólnych warunkach umowy Wykonawcy.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Odbiorca dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia – ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do wskazanej ustawy, o ile będą one powodowały konieczność dostosowania łączącego Strony stosunku zobowiązaniowego, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny możliwa jest jedynie w sytuacji określonej w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację umowy przez Zamawiającego.

Zobacz inne

Prawo