Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczucin, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124163/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA SZCZUCIN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenów przy ul. Rudnickiego w Szczucinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZUCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660772

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczucin

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-230

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@umigszczucin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umigszczucin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenów przy ul. Rudnickiego w Szczucinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3351e5f-bcd0-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030533/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zagospodarowanie terenów przy ul. Rudnickiego w Szczucinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3351e5f-bcd0-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie:
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 333/1 oraz budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 333/1, 334/1, 336/1, 390, 335 wraz z budową instalacji elektrycznej zalicznikowej oświetlenia parkingu i terenu szkoły oraz budową drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 335, 336/1, 334/1 położonych w mieście Szczucin. Planowane roboty mają na celu budowę parkingu i drogi wewnętrznej z kostki brukowej oraz budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Rudnickiego, częściowo poprzez zbiornik retencyjny zaprojektowany na terenie szkolnym oraz budowę instalacji elektrycznej oświetlenia parkingu i terenu szkoły. Planowane roboty obejmują również przebudowę istniejących powierzchni utwardzonych na terenie szkoły tj. chodników, dróg wewnętrznych p.poż. i placów.
Zatoka autobusowa

Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ul. Rudnickiego w Szczucinie.
Planowane do realizacji zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w msc. Szczucin, powiat dąbrowski, woj. małopolskie, przy drodze gminnej nazwanej - ul. Rudnickiego po jej stronie prawej na odcinku od km 0+327,90 do km 0+389,65. Zaprojektowana została zatoka autobusowa o standardowych wymiarach zatoki autobusowej (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w szczególności § 119 ust. 8 ww. Rozporządzenia) szerokości 3,0m i długości 61,75m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podbudowie z zaprawy cementowej M 20. Spadek poprzeczny nawierzchni zatoki 2%.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Rozdziale 5 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest: zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania robót, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania kompletnego obiektu na terenie, na którym Gmina Szczucin zamierza stworzyć skatepark-u w kompleksie sportowym przy ul. Rudnickiego w Szczucinie” - tj. na części działki ewid. nr 391/1 w m. Szczucin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale 5 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45212172-2 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45112330-7 - Rekultywacja terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W zakresie Części 1 : warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca, złoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w wysokości min. 1 000 000 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100);

W zakresie Części 2: warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w wysokości min. 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie Części 1:
- Warunek 1
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:
a) co najmniej jedno zamówienie związane z budową, przebudową lub remontem obiektów budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg i/lub parkingów i/lub placów o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100);
b) co najmniej jedno zamówienie związane z budową nowych obiektów budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji opadowej w technologii grawitacyjnej lub ciśnieniowej o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100);
- Warunek 2
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności:
- Kierownik Budowy musi posiadać doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi (roboty w zakresie budowy i/lub rozbudowy, i/lub przebudowy, i/lub remontu, i/lub modernizacji obiektów budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem dróg i/lub parkingów i/lub placów o nawierzchni z kostki brukowej) ,
- Kierownik Budowy musi posiadać przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub opadowej, lub w zakresie budowy dróg,

W zakresie Części 2:
Warunek 1:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:
- co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie skateparku (z przeszkodami w technologii modułowej) o wartości nie mniejszej 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100)
Warunek 2:
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności:
jedną osobę do sprawowania funkcji kierownika budowy/robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi - lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości
a) dla części 1 zamówienia: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
b) dla części 2 zamówienia: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Szczegółowe informacje zawarto w SWZ w Rozdziale 20

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Dopuszcza się zmianę umowy bez przeprow. nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 2.1. jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 2.2. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2.3. jeżeli wystąpią pozostałe okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 punkt 1 i punkt 2 ustawy Pzp. 3. Zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. Zmiana niniejszej umowy jest również możliwa w przypadku:
a) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 5 niniejszej Umowy, d) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu rzeczowego, a w związku z tym obniżenie kwoty wynagrodzenia nie więcej jednak niż o 20 % ceny umownej brutto, która została określona w § 6 ust. 1 umowy. Obniżona kwota wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie ustalona w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia; e) wydłużenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego, w przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień z zainteresowanymi właścicielami działek, na które ma wpływ realizowany przedmiot zamówienia, lub uzgodnień z innymi instytucjami występującymi w toku procesu inwestycyjnego, a dokonania tych uzgodnień nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji; f) wydłużenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego w przypadku zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających terminowe zrealizowanie zamówienia; w szczególności w/w warunki pogodowe dotyczą przypadku wystąpienia opadów o dużym natężeniu, których efektem jest znaczne podniesienie stanu zwierciadła wody gruntowej na terenie gminy Szczucin i/lub wystąpienie wezbrań wody w rzekach lub lokalnych ciekach wodnych, które przekraczają stany ostrzegawcze lub alarmowe, a wystąpienie takich stanów uniemożliwia prowadzenie przedmiotowych robót budowlanych. g) wydłużenie terminu realizacji prac w stosunku do terminu umownego, w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności, których, przy zachowaniu należytej staranności, nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego; h) możliwość zmiany podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże się brakiem podstaw wykluczenia oraz spełnieniem warunków, które zostały określone w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca dotychczasowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

Zobacz inne

Prawo