Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wałbrzych, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124278/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718018

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Wyzwolenia 24

1.4.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.7.) Numer telefonu: 74 84 60 674

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiatwalbrzyski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.walbrzych.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124278

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00114051

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa
1) minimalne warunki dotyczące doświadczenia:
wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę wieży widokowej o konstrukcji stalowej lub stalowo-drewnianej i wysokości minimum 20 m i wartości nie mniejszej niż 2 mln zł,
2) minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą:
- prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie wieży widokowej o konstrukcji stalowej lub stalowo-drewnianej
b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą:
- prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.)

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa
1) minimalne warunki dotyczące doświadczenia:
wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę wieży widokowej o konstrukcji stalowej lub stalowo-drewnianej i wysokości minimum 20 m,
2) minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą:
- prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie wieży widokowej o konstrukcji stalowej lub stalowo-drewnianej
b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą:
- prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.)

Zobacz inne

Prawo