Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124301/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż systemu audiowizualnego w ramach projektu 101074108 LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350136843

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mogilska 85

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzikrakow.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124301

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00115808

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 09:00

Po zmianie:
2023-03-13 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:00

Po zmianie:
2023-03-13 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-07

Po zmianie:
2023-04-11

Zobacz inne

Prawo