Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Roźwienica, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124312/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Roźwienica

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Roźwienica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900387

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Roźwienica

1.4.2.) Miejscowość: Roźwienica

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-565

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: 166225822

1.4.8.) Numer faksu: 166225822

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_rozwienica@pro.onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124312

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00100527

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 11:00

Po zmianie:
2023-03-09 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 11:05

Po zmianie:
2023-03-09 13:05

Zobacz inne

Prawo