Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gostyń, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124487/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Gostyń

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gostyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gostyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.gostyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef0e8044-bcb9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030388/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/736340

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/736340

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”, którego aktualna wersja jest dostępna pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1XI0LueRPmhZQZ-YjKnSbiA7ASMW8TuND/view oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał się i stosuje się do instrukcji składania ofert / wniosków dostępnej po linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zamawiający w zakresie: pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej oraz zgodnie z § 11 ust. 2 „Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej” informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1. niezbędne wymagania sprzętowe:
1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kbit/s,
1.2. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome lub Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
1.3. Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
1.4. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
2. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
2.1. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar,
2.2. za chwilę złożenia uznaje się moment wpływu informacji na platformę.
3. Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów:
3.1. w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB,
3.2. przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: projekt oraz roboty budowlane. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, niezbędnych uzgodnień, opinii) oraz wykonaniu robót dla zadania pn.: „Budowy drogi łączącej strefę gospodarczą z drogą wojewódzką nr 434 w Czachorowie”.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz wybudować i oddać do użytkowania przedmiotową drogę zatwierdzoną przez zamawiającego, zgodną z STWiORB oraz odpowiednimi przepisami prawa.
Szczegółowy zakres rzeczowy prac i robót przygotowawczych oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści programu funkcjonalno-użytkowego.
W zakresie robót objętych niniejszym zamówieniem wystąpią w szczególności:
a) prace projektowe:
opracowanie, na podstawie istniejącego projektu koncepcyjnego, wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie na jego podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii wszystkich gestorów sieci oraz wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień i dostosowanie się do wymogów i ich zaleceń w celu uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
zamawiający wymaga uzgodnienia i opinii, a w razie potrzeby uzyskania decyzji, pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w razie konieczności ustanowienia pełnienia nadzoru archeologicznego na koszt wykonawcy,
opracowanie projektów technicznych obejmujących następujące branże:
Branża sanitarna - wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz ewentualne kolizje,
Branża elektryczna - oświetlenie uliczne wraz z doprowadzeniem prądu do przepompowni oraz ewentualne kolizje,
Branża teletechniczna – kanał technologiczny oraz ewentualne kolizje,
Branża drogowa – droga wraz z jej elementami,
sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji i prac projektowych
sporządzenie informacji BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)
sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
pełnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji.
b) roboty budowlane m. in.:
roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usunięcie w-wy ziemi urodzajnej, roboty rozbiórkowe,
jeżeli zajdzie potrzeba przebudowa podziemnych sieci przy przebudowie dróg; przebudowa kabli energetycznych oświetlenia ulicznego, przebudowa elektrycznej linii napowietrznej, przebudowa doziemnej sieci elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia, przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej, przebudowa istniejącego gazociągu, regulacja wysokościowe włazów studni, kratek ściekowych, zasuw wodociągowych i gazowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej,
budowa wodociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, kanału technologicznego, oraz oświetlenia ulicznego,
budowa przepustów,
wykonanie krawężników, obrzeży i oporników,
wykonanie nawierzchni jezdni i parkingów,
wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników,
wykonanie, odmulenie, umocnienie skarp rowów,
roboty wykończeniowe; uporządkowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą,
wykonanie elementów bezpieczeństwa drogowego,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:
sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację budowlaną i techniczną, uwzględniającego czas na uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji ) w terminie umownym,
opracowania projektów zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanych i technicznych z uwzględnieniem wymagań: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: obowiązujących norm
i przepisów oraz z uwzględnieniem aktualnych wymagań,
opracowania dokumentacji geodezyjno- kartograficznej (podziały nieruchomości),
wykonanie dokumentacji pn: Regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Gostyń, określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nabywanie praw do nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej,
opracowania operatu wodno-prawnego,
opracowanie inwentaryzacji istniejącej zieleni w szczególności drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,
opracowanie ewentualnego planu nasadzeń rekompensacyjnych,
zapewnienia kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych branż,
zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej,
uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych m.in.: pozwolenie wodno-prawne, w razie konieczności pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, decyzja o wycince drzew, decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID),
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i wdrożeniem,
opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997r. poz. 602
– z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U. nr 117 z dnia 14.10.2003, poz.1729.)- z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” załącznik 1-4 ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 pn. )- z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 roku. poz. 1393),
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 480 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. Wykonawca posiada doświadczenie, tj. nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) minimum 2 zadania polegające na: budowie, rozbudowie, remoncie, przebudowie drogi o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2.
2. Wykonawca zapewni osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalnościach:
I) Część projektowa
a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia.
b) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia.
c) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia.
d) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia.

II) Część wykonawcza
a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, pełniącą rolę kierownika budowy.
b) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami, pełniącą rolę kierownika robót.
c) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, pełniącą rolę kierownika robót.
d) min 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, pełniącą rolę kierownika robót
3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w § 16 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/736340

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo