Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sulejów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124490/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Sulejów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka 42

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.sulejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e861191d-bcea-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124490

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031340/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/736909

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow. Korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@sulejow.pl. W tym celu zaleca się, aby Wykonawca w Formularzu Ofertowym podał adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Zgodnie z SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda (INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW).
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar pliku podpisywany za pomocą podpisu zaufanego na stronie https://moj.gov.pl wynosi 10 MB (UWAGA: wielkość pliku liczona jest wraz z podpisem).
Maksymalny rozmiar pliku podpisywanego w aplikacji „eDoApp” wynosi 5 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 80 MB.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platforma zakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/736909.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk
„Przejdź do podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow, wykonawca
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sulejow. Za
datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie
przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
20.1 Administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów;
20.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejów jest Pani Aleksandra Stańczyk. Kontakt: inspektor@sulejow.pl;
20.3 Dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IZ.271.1.8.2023 Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
20.4 Odbiorcami danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp;
20.5 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy;
20.6 Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
20.7 W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
20.8 Każdy Wykonawca uczestniczący w postępowaniu posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
20.9 Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Gminy Sulejów, w szczególności firma Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. RODO (obowiązek informacyjny) 20.10 Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
20.11 W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
20.12 W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.1.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja2/2021/6622/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Sulejów Inwestycji: „Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II”.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
Zadanie 1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Poniatów ul. Akacjowa – odcinek ok. 500,00 mb
Zadanie 2 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z masy asfalto-betonowej, warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z częściową wymianą krawężnika w miejscowości Poniatów, ul. Przedszkolna – odcinek ok. 160,00 mb
Zadanie 3 Remont drogi - wzmocnienie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na podbudowie z kruszywa, warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Zalesice ul. Południowa – odcinek ok. 1.100,00 mb wraz z wykonaniem chodnika na odcinku ok. 880,00 mb
Zadanie 4 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Włodzimierzów ul. Brzozowa – odcinek ok. 235,00 mb
Zadanie 5 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Włodzimierzów ul. Kubusia Puchatka – odcinek ok. 400,00 mb
Zadanie 6 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Włodzimierzów ul Modrzewiowa – odcinek ok. 340,00 mb
Zadanie 7 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Włodzimierzów ul Jałowcowa – odcinek ok. 570,00 mb
Zadanie 8 Przebudowa istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Przygłów, ul. Słoneczna – odcinek ok. 220,00 mb
Zadanie 9 Przebudowa chodnika w miejscowości Sulejów, ul. Spacerowa - wykonanie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych na kostkę betonową – odcinek ok. 225,00 mb wraz z wymianą krawężnika
Zadanie 10 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Sulejów ul. Kopalnia Górna – odcinek ok. 270,00 mb
Zadanie 11 „Remont ulicy Wschodniej w Sulejowie” - wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfalto-betonowej warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wymianą krawężników i wymianą nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50 na kostkę betonową w miejscowości SULEJÓW ul. Wschodnia – odcinek ok. 300,00 mb
Zadanie 12 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Sulejów ul. Malinowa – odcinek ok. 110,00 mb
Zadanie 13 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z masy asfaltowo-betonowej, warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wymianą krawężnika w miejscowości Sulejów ul. Polna – odcinek ok. 410,00 mb
Zadanie 14 Przebudowa chodnika w miejscowości Sulejów, ul. Wodna - wykonanie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych na kostkę betonową – odcinek ok. 135,00 mb wraz z wymianą krawężnika
Zadanie 15 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych w miejscowości Sulejów ul. Krótka – odcinek ok. 250,00 mb
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m/innymi:
• Roboty pomiarowe wraz inwentaryzacją powykonawczą
• Profilowanie i zagęszczenie podłoża
• Podbudowę z tłucznia kamiennego
• Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych
• Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
• Ścinanie i odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego
• Wymianę płyt betonowych na kostkę
• Wymianę krawężnika
• Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót
Zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie następującym kryteriami oceny ofert:
Cena - 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji jakości na materiały i roboty budowlane - 40 % (40 pkt)

Kryterium I: Cena (C)
C= (cena oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu/ cena oferty badanej)x 60
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Okres gwarancji jakości na materiały i roboty budowlane (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji jakości na materiały i roboty budowlane otrzyma następującą ilość punktów:
• 60 miesięcy - 40 pkt
• 48 miesięcy - 20 pkt
• 36 miesięcy - 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: Okres gwarancji jakości na materiały i roboty budowlane.
Jeżeli Wykonawca w ofercie nie zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna,
że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy i przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat) dotyczące terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LP = C + G
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I – Cena
G – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - Okres gwarancji jakości na materiały i roboty budowlane
Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na materiały i roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że
• dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj.:
Kierownik Budowy – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych.
Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, należy przekazać cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/736909

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129) – zwanej dalej „ustawą Ukraina” -Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukraina.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1) – 3). W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1) – 3), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących umowę do występowania w imieniu Wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z Zamawiającym albo pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
3) dołączenia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej), jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez takich Wykonawców.
W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego:
a) kosztorys „pomocniczy”,
b) harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy,
c) umowę lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto;
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
d) kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy) ważnych uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy.
Termin realizacji zamówienia do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
- roboty ziemne.

Zobacz inne

Prawo