Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124521/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Katowickie Wodociągi S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OCHRONA MIENIA NA PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH PRZY UL.ŻELIWNEJ W KATOWICACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Wodociągi S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270544972

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Obrońców Westerplatte 89

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-335

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wodociagi.katowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.katowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124521

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00119463

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesje udzieloną przez MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony usług i mienia, ważną w okresie obowiązywania umowy.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i posiadania mienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz potwierdzenie opłacenia składki za przedmiotową polisę
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować musi minimum:
Lp. Zakres Suma gwarancyjna / limit
1 Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa 1 000 000,00 zł
2 Mienie w pieczy i pod dozorem 500 000,00 zł
3 OC za podwykonawców 1 000 000,00 zł
4 Czyste straty finansowe 500 000,00 zł
5 OC najemcy* 500 000,00 zł
* dopuszczalny wspólny limit odpowiedzialności w zakresie ruchomości i nieruchomości
Franszyza integralna (redukcyjna)- udział własny w umowie ubezpieczenia nie może być większy niż 1 000,00 zł. Kwoty udziałów własnych i/lub franszyzn redukcyjnych oraz szkody nie objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe z winy Wykonawcy (również wskutek wyczerpania sumy gwarancyjnej lub limitów) pozostają na ryzyku Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania umowy ubezpieczenia w wyżej opisanym zakresie przez cały czas trwania umowy z Zamawiającym oraz do terminowego uiszczania płatności z tytułu rat i/lub składek.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał min. 3 usługi w zakresie ochrony fizycznej lub doraźnej obiektów zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia upływu terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości każdej z nich min. 100 000,00 zł. netto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy

Po zmianie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesje udzieloną przez MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony usług i mienia, ważną w okresie obowiązywania umowy.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł oraz że posiada potwierdzenie opłacenia składki za przedmiotową polisę.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał min. 3 usługi w zakresie ochrony fizycznej lub doraźnej obiektów zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia upływu terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości każdej z nich min. 100 000,00 zł. netto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:00

Po zmianie:
2023-03-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:15

Po zmianie:
2023-03-13 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-11

Zobacz inne

Prawo