Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124523/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA KRZESZÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRZESZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409436

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Krzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-418

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158798352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-801a370a-bcb4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010973/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: t.lipianin@krzeszow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 340).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 p.z.p., zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Dziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany - składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego - e- dowodu).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krzeszow
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@krzeszow.pl, t.lipianin@krzeszow.pl (nie dotyczy składania ofert).
Szczegółowy zakres w rozdz. XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, Gmina Krzeszów informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów, tel.: 15 879 83 51, 15 879 83 52, 15 879 83 53, fax: 15 879 82 54; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Pan Andrzej Kołodziej, e-mail: iod.akolodziej@gmail.com
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w następujących celach:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszą SWZ,
b) zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO¬ w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy,
c) wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących realizację umowy z Kontrahentem – w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO -w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy,
d) wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
e) wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
f) wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań terenowych z realizacją zaprojektowanej inwestycji, w oparciu o załączony Program Funkcjonalno – Użytkowy (załącznik nr 9 do SWZ), z wyłączeniem z zakresu robót:
• odcinka w kilometrażu od 3 + 855 do 4 + 976
• rozbudowy oświetlenia ulicznego w kilometrażu od 0 + 900 do 2 + 915
• budowy ciągu pieszo rowerowego w km 2+500-2+915
• budowy kanalizacji deszczowej w km 2+500-2+915
• budowy chodnika w km od 1 + 589 do km 1 + 800
• ułożenie nowej nawierzchni drogi nr 863, w km od 0 + 925 do km 1 + 365
(na odcinku 440m)

3. Przedmiot zamówienia stanowi także przestawienie 2 szt. słupów energetycznych zlokalizowanych w kilometrażu: 2 + 832 oraz 2 + 856

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych i uzgodnień umożliwiających realizację przedmiotowego zadania, w tym uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją w tym uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych bądź przygotowanie wniosku wydanie pozwolenia na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do robót stanowiących przedmiot zamówienia i opisanych w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej stanowiącej część SWZ. Zamówienia, o którym mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium obowiązujące: cena - waga: 60%
kryterium przedmiotowe: okres gwarancji i rękojmi za wady - waga: 40%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, tj.: za najkorzystniejszą cenę 60 pkt, za najdłuższy termin gwarancji 40 pkt.
W ocenie punktowej będą podlegać wykonawcy, którzy nie będą podlegać wykluczeniu z postępowania oraz których oferty nie będą podlegać odrzuceniu. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium – cena
cena = (cena oferowana minimalna brutto /cena badanej kolejno oferty brutto) x 60 pkt
Kryterium – okres gwarancji i rękojmi za wady
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres:
• 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
• 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt.
• 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 30 pkt.
• 72 miesiące, wykonawca otrzyma – 40 pkt.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na minimum 3 lata, jeżeli Wykonawca w ofercie nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że zostanie ona udzielona na 3 lata.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. K = KC + KG
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Dziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 6 000 000,00 zł. ( W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości min.
1 000 000,00 zł brutto. Co najmniej jeden z wykonawców składając ofertę wspólną lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia, musi spełniać ten warunek.
Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 5 SWZ.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia n/w osobami:
• Projektantem w branży drogowej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalności bez ograniczeń, umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
• Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2135 ze zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”), posiadający min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu w/w robotami budowlanymi oraz zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji, pod warunkiem posiadania przez jedną osobę wymaganych uprawnień budowlanych.
Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 6 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, (na załączniku Nr 4 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu wykonanych robót budowlanych oraz dokumentu potwierdzającego
należytą realizację – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wskazanego w załączniku nr 5 SWZ .
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wskazanego w załączniku nr 6 SWZ
3) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości 50 000,00 zł
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy Filia Krzeszów nr 60 9430 1045 5012 4142 2000 0001, z dopiskiem: Postępowanie nr RG.271.1.2.2023. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie:
5.1 pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty,
5.2 poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo