Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Cmolas, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124626/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Cmolas

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa i przebudowa budynku Krytej pływalni w Cmolasie z przeznaczeniem na siłownię wewnętrzną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cmolas

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581650

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Cmolas 237b

1.4.2.) Miejscowość: Cmolas

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-105

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 172837702

1.4.8.) Numer faksu: 172272873

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: cmolas@cmolas.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmolas.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124626

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00108115

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
do 10.03.2023r. do godz. 8:00.
2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w:
a) pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 BS Kolbuszowa Oddział Cmolas,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.
4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 20 SWZ.
Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom.
5) W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty dowód wniesienia wadium, tj. potwierdzenie polecenia przelewu.
6) Wadium wnoszone w formach określonych w pkt od 16.2) lit. b) do 16.2) lit. d) należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez wystawcę dokumentu (gwaranta) za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
7) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto w odniesieniu do wadium wniesionego w formach określonych w pkt od 16.2) lit. b) do 16.2) lit. d) SWZ, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ono charakter "bezwarunkowy”, "nieodwołalny”, suma gwarancyjna płatna jest na "pierwsze żądanie”.
8) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Po zmianie:
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
do 17.03.2023r. do godz. 8:00.
2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w:
a) pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 BS Kolbuszowa Oddział Cmolas,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.
4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 20 SWZ.
Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom.
5) W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty dowód wniesienia wadium, tj. potwierdzenie polecenia przelewu.
6) Wadium wnoszone w formach określonych w pkt od 16.2) lit. b) do 16.2) lit. d) należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez wystawcę dokumentu (gwaranta) za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
7) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto w odniesieniu do wadium wniesionego w formach określonych w pkt od 16.2) lit. b) do 16.2) lit. d) SWZ, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ono charakter "bezwarunkowy”, "nieodwołalny”, suma gwarancyjna płatna jest na "pierwsze żądanie”.
8) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 08:00

Po zmianie:
2023-03-17 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 08:30

Po zmianie:
2023-03-17 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-15

Zobacz inne

Prawo