Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Andrespol, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124739/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA ANDRESPOL

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku szatniowo – sanitarnego wraz z magazynem powłoki pneumatycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRESPOL

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057744

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rokicińska 126

1.4.2.) Miejscowość: Andrespol

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@andrespol.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.andrespol.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124739

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00116949

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 11:00

Po zmianie:
2023-03-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-17 11:30

Po zmianie:
2023-03-20 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-15

Po zmianie:
2023-04-18

Zobacz inne

Prawo