Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lędziny, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124743/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Lędziny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”– zabudowa drzwi p.poż. wraz ze ściankami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lędziny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258256

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lędzińska 55

1.4.2.) Miejscowość: Lędziny

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-143

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ledziny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124743

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00121059

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 11:00

Po zmianie:
2023-03-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 12:00

Po zmianie:
2023-03-22 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-18

Po zmianie:
2023-04-20

Zobacz inne

Prawo