Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Polanica-Zdrój, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124767/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA POLANICA-ZDRÓJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rewitalizacja i rewaloryzacja Parku Zdrojowego oraz infrastruktury uzdrowiskowo- turystycznej oraz rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLANICA-ZDRÓJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717941

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124767

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00124654

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00039044/05/P

Po zmianie:
2023/BZP 00039044/06/P

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

4. Strony dopuszczają także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia (wzrostu lub obniżenia) należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów związanych z realizacją zamówienia, pod warunkiem, że:
1) cena danego materiału budowlanego zmieni się nie mniej niż 15 (piętnaście) % od wartości wskazanej w kosztorysie przedłożonym przez Wykonawcę do oferty lub w przypadku braku w kosztorysie – w stosunku do ceny wskazanej w cenniku Secocenbud dla województwa dolnośląskiego obowiązującgo w dacie złożenia oferty;
2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego od złożenia nowego kosztorysu, który Wykonawca przedłoży gdy wartość zmiany cen ww. materiałów przekroczy 15 % w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w pierwotnym kosztorysie i utrzyma się przez okres co najmniej 2 miesięcy;
3) Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w pierwotnym kosztorysie ofertowym Wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano -montażowej, publikowane przez Secocenbud dla województwa dolnośląskiego,
4) całkowita wartość umowy w przypadku określonym w pkt 1 może być zmieniona o maksymalnie 8 (osiem) % w stosunku do wartości określonej w § 6 ust. 1.
5) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 4;
6) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się wszystkich powyższych warunków.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w pozostałych przypadkach wymienionych w art. 455 p.z.p. pod warunkiem ziszczenia się przesłanek tam wskazanych.
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
1) Terminy realizacji:
Zadanie nr 1:
- przygotowanie harmonogramu robót – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
- przygotowanie koncepcji – w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy
- przygotowanie projektów budowlanego i wykonawczego, STWIORB i przedmiarów – w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie – w terminie 5 miesiący od dnia podpisania umowy
- rozpoczęcie prac budowlanych od 15.09.2023
- zakończenie przebudowy ścieżki parkowej do 19.04.2024

2) Zadanie nr 2
- przygotowanie harmonogramu robót – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
- przygotowanie koncepcji – w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy
- przygotowanie projektów budowlanego i wykonawczego, STWIORB i przedmiarów – w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie – w terminie 5 miesiący od dnia podpisania umowy
- rozpoczęcie prac budowlanych od 15.09.2023
- odbudowy fontanny z rzeźbą niedźwiedzia polanickiego do 29.02.2024
Za dzień odbioru uważa się datę spisania protokołu końcowego zadania wraz z przekazaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. lub skuteczbego zgłoszenia (w zależności co jest niezbędne)
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 1a i 1b do SWZ.

Zobacz inne

Prawo