Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzebnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124783/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932712041

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Łączna 1c

1.4.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 713870617

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@powiat.trzebnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drogi.trzebnica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124783

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00124755

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-22 10:00

Po zmianie:
2023-03-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-22 10:15

Po zmianie:
2023-03-23 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-20

Po zmianie:
2023-04-21

Zobacz inne

Prawo