Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zelów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124839/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KILIŃSKIEGO W ZELOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Doposażenie pracowni podwozi samochodowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. "Pociąg do kariery - poprawa jakości
kształcenia w ZSP w Zelowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KILIŃSKIEGO W ZELOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000192749

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 5

1.4.2.) Miejscowość: Zelów

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-425

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 446341070

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.kilinski.zelow@gmail.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_belchatowski

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124839

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00113191

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Data do

Po zmianie:
Okres realizacji - dni

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2023-04-12

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:

Po zmianie:
14

Zobacz inne

Prawo