Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124890/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Województwo Podkarpackie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Województwo Podkarpackie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581324

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Łukasza Cieplińskiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 35-010

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: (17) 860-67-79

1.4.8.) Numer faksu: (17) 850-17-76

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@podkarpackie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.podkarpackie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124890

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00098132

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00054851/08/P

Po zmianie:
2023/BZP 00054851/09/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 10:00

Po zmianie:
2023-03-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 11:00

Po zmianie:
2023-03-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-05

Po zmianie:
2023-04-06

Zobacz inne

Prawo