Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124947/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Województwo Podkarpackie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Organizacja i obsługa Paneli, Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego, spotkań z interesariuszami oraz spotkań Podkarpackiej Rady Innowacyjności

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Województwo Podkarpackie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581324

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Łukasza Cieplińskiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 35-010

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: (17) 860-67-79

1.4.8.) Numer faksu: (17) 850-17-76

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@podkarpackie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.podkarpackie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124947

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00112253

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „SWZ”, należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia.
2. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.).
3. Do sekcji V ogłoszenia: Podstawy wykluczenia:
1) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy: TAK.
2) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy: NIE DOTYCZY ze względu na wartość zamówienia –
zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie wyżej wskazanego przepisu.
3) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy: NIE – zamawiający nie przewiduje wykluczenia na
podstawie wyżej wskazanego przepisu.
4) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z
2022 r. poz. 835): TAK.
4. Do sekcji VIII.8.2.) Formularz „OFERTA WYKONAWCY” (interaktywny „Formularz ofertowy”) udostępniony jest przez
Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje
podstawowe”).
5.Do sekcji IV.4.2.10) ogłoszenia: Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: Termin realizacji zamówienia
(zakończenie): 15.12.2023 r.
6. Do ceny oferty Wykonawca powinien doliczyć kwotę 80 000,00 zł brutto (całkowita kwota maksymalna dla prelegentów na wszystkie spotkania - 1 metapanel, 10 paneli IS/ spotkań z interesariuszami/ spotkań Podkarpackiej Rady Innowacyjności, uwzględniająca wszystkie koszty zatrudnienia, w tym np. składki na ubezpieczenie) przeznaczoną na wynagrodzenie wszystkich prelegentów.
7. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić, podpisać i dołączyć do oferty Szczegółową kalkulację ceny oferty (Załącznik nr 2 do SWZ), która będzie stanowić podstawę do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z §3 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wypełnionej i podpisanej Szczegółowej kalkulacji ceny oferty, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią SWZ.
Dołączane dokumenty do oferty, wymagane w ustawie oraz w SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
9. Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 1 oraz 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa, iż Wykonawca zapewni ponadto dostępność usługi cateringowej w czasie panelu/spotkania, w tym w szczególności dostępność przynajmniej 5% stolików umożliwiających spożywanie posiłku w pozycji siedzącej, dostosowanych do potrzeb osoby poruszającej się na wózku.

Po zmianie:
1.Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „SWZ”, należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia.
2.Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.).
3.Do sekcji V ogłoszenia: Podstawy wykluczenia:
1)Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy:TAK.
2)Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy:NIE DOTYCZY ze względu na wartość zamówienia–zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie wyżej wskazanego przepisu.
3)Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.109ust.1 ustawy:NIE–zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie wyżej wskazanego przepisu.
4)Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.7ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji naUkrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U z
2022r.poz.835):TAK.
4.Do sekcji VIII.8.2.)Formularz„OFERTA WYKONAWCY”(interaktywny „Formularz ofertowy”) udostępniony jest przez
Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje
podstawowe”).
5.Do sekcji IV.4.2.10) ogłoszenia: Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: Termin realizacji zamówienia
(zakończenie):15.12.2023 r.
6.Do ceny ofertyWykonawca powinien doliczyć kwotę80000,00zł brutto(całkowita kwota maksymalna dla prelegentów na wszystkie spotkania-1 metapanel,10 paneliIS/spotkań z interesariuszami/spotkańPodkarpackiejRadyInnowacyjności,uwzględniająca wszystkie koszty zatrudnienia,w tym np.składki na ubezpieczenie)przeznaczoną na wynagrodzenie wszystkich prelegentów.Miejscem przeprowadzenia paneli IS/Metapanelu/spotkań z interesariuszami/spotkańPodkarpackiejRadyInnowacyjności będą wskazane przezZamawiającego hotele/obiekty konferencyjne na terenieWojewództwaPodkarpackiego.Zamawiający każdorazowo w terminie7 dni kalendarzowych przed panelemIS/spotkaniem z interesariuszami/spotkańPodkarpackiejRadyInnowacyjności, wskażeWykonawcy lokalizację,w której planowana jest realizacja spotkania.Za wynajem sal konferencyjnych każdorazowo koszty pokrywaZamawiający.
7. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić, podpisać i dołączyć do oferty Szczegółową kalkulację ceny oferty (Załącznik nr 2 do SWZ), która będzie stanowić podstawę do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z §3 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wypełnionej i podpisanej Szczegółowej kalkulacji ceny oferty, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią SWZ.
Dołączane dokumenty do oferty, wymagane w ustawie oraz w SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
9. Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 1 oraz 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa, iż Wykonawca zapewni ponadto dostępność usługi cateringowej w czasie panelu/spotkania, w tym w szczególności dostępność przynajmniej 5% stolików umożliwiających spożywanie posiłku w pozycji siedzącej, dostosowanych do potrzeb osoby poruszającej się na wózku.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 10:00

Po zmianie:
2023-03-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 11:00

Po zmianie:
2023-03-13 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-06

Po zmianie:
2023-04-10

Zobacz inne

Prawo