Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łapanów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124949/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA ŁAPANÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i usług w ramach Grantu w projekcie "Cyfrowa gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAPANÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660677

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Łapanów 34

1.4.2.) Miejscowość: Łapanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-740

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 6134057

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: budownictwo@lapanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lapanow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124949

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00124819

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 09:00

Po zmianie:
2023-03-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-15 09:30

Po zmianie:
2023-03-16 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-13

Po zmianie:
2023-04-14

Zobacz inne

Prawo