Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siemiątkowo, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00125168/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Siemiątkowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Siemiątkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siemiątkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Reymonta 3A

1.5.2.) Miejscowość: Siemiątkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-135

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@siemiatkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugsiemiatkowo.nv.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kancelaria Doradztwo-Przetargi Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833449821

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Wały Piastowskie 1/1508

1.11.4.) Miejscowość: Gdańsk

1.11.5.) Kod pocztowy: 80-855

1.11.6.) Województwo: pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@doradztwo-przetargi.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.doradztwo-przetargi.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Siemiątkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d796c217-bcb4-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-siemiatkowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z
2020r. poz. 344 ). Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych (Platforma ZP) który dostępny jest po zalogowaniu na stronie
https://app.sidaspzp.pl
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-siemiatkowo
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Zaleca się , aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na platformie SIDAS, a nie za pośrednictwem e-mail.
Pozostałe informacje zawarto w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
1.Przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania, wnioski o wyjaśnienie SWZ) - Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy ZP.
II. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ug@siemiatkowo.pl
III. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. II.
Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U.
z 2020 r., poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy.
2. Komunikacja za pośrednictwem Platformy ZP:
2.1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku
posiadania konta na Platformie ZP, logując się akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie dostępnym pod
adresem: https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz uznaje go za wiążący.
2.2. Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy ZP, zawierająca instrukcję korzystania z platformy przez wykonawcę jest
zamieszczona pod adresem https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2021/07/Madkom_SIDAS_PZP_wykonawca_1.11.pdf
2.3. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio opatrzony podpisem
kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub wykonawców.
2.4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z
załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
3. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy:
3.1. ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. –
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) lub
3.2. podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizującychzadania publiczne lub
3.3. podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych(Dz.U. z 2020 r. poz. 332).
Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie
trwania postępowania czy realizacji umowy, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.
3. Ponadto:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemiątkowo ul. Władysława Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo;
- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych., email:
dpo@siemiatkowo.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego:, Znak sprawy 271.2.2023, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Siemiątkowie;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenie
postępowania, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania
obejmuje ten termin;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Siemiątkowie.
Zakres robót budowlanych obejmuje (zgodnie z przedmiarem):
a) izolacje fundamentów,
b) zasypywanie fundamentów,
c) pokrycie i izolacja dachu,
d) stolarkę,
e) elewację,
f) wentylację mechaniczną z rekuperacją,
g) ogrzewanie,
h) instalacje oświetlenia,
i) instalację fotowoltaiczną.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 – Dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

44220000-8 - Stolarka budowlana

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

42511110-5 - Pompy grzewcze

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej:

- 2 roboty budowlane, które dotyczyły lub swoim zakresem obejmowały wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku o wartości co najmniej 1500000,00 zł każda oraz polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych i montażu pompy ciepła powietrze-woda, zgodnie z audytem energetycznym.

2. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (zakres min.), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie ich wydania (jeżeli dotyczy), w poniżej wskazanej specjalności:

a) 1 osoba - pełniąca funkcję Kierownika budowy,
-posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane.

b) 1 osoba - pełniąca funkcję Kierownika budowy – kierownik robót branży elektrycznej,
-posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

c) 1 osoba posiadająca kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych, potwierdzonych certyfikatem, wydanym przez uprawnione jednostki.

d) 1 osoba - pełniąca funkcję Kierownika robót,
-posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ad.1.
W zakresie doświadczenia, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w wykazie należy wskazać roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz robót – przygotowany wg Załącznika nr 6 do SWZ.
Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taka robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/osobę wskazaną przez Klienta/Inwestora, jako wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

Ad.2.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób przygotowany wg Załącznika nr 7 do SWZ.
Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z
dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2022,
poz. 1616).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na które powołuje się Wykonawca, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. Oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: 58 8233 0004 0000 1629 2016 0010 z dopiskiem „wadium dot. postępowania 271.2.2023.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (wg zasad komunikacji wskazanej w rozdziale 7 SWZ, zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się umieszczenie w treści dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający może przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana (...)

Pozostałe informacje zawarto w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum Wykonawców dokumenty wymienione w pkt VIb ppkt 4.1.- 4.2 składa ten Wykonawca, członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. Oznacza to, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, konsorcjum Wykonawców, wykazują spełnienie warunków:
a) przez jednego Wykonawcę – w zakresie doświadczenia oraz posiadania osób do realizacji zamówienia,
lub
b) doświadczenie lub osoby na spełnienie warunku udziału w postępowaniu są wykazane przez poszczególnych Wykonawców (dowolna liczba Wykonawców, zgodna z umową konsorcjum i zakresem obowiązków poszczególnych Wykonawców).

Ponadto, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, oraz podmiot trzeci na którego potencjał
powołuje się Wykonawca,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, który/którzy spełnia/ją dany warunek w postępowaniu oraz podmiot trzeci (jeżeli dotyczy), na którego
potencjał powołuje się Wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli zaliczki Wykonawcy, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. Udzielona zaliczka zostaje zaliczona, po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy, na poczet całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
1.1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, bądź w przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy, z jakiejkolwiek przyczyny, zaliczka staje się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części lub całości zaliczki. Za rozliczenie zaliczki uznaje się wykonanie robót o wartości nie mniejszej niż wartość zaliczki po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich należytego wykonania. Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych.
1.2. Pozostała cześć wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia.
1.3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu całości inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru ostatecznego. (...)
Pozostałe informacje zawarto w załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT).
4. Zamawiający dopuszcza zmianę w przypadku zmiany zakresu i sposobu wykonania zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:
a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - o czas, w którym z powodu warunków atmosferycznych umowa nie mogła być realizowana;
b) siła wyższa uniemożliwiająca prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – o czas, w którym z powodu wystąpienia siły wyższej umowa nie mogła być realizowana; za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym,
c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty,
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego , konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty,
e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy - o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty,
f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością
prowadzenia działań w celu wykonania umowy w pierwotnym terminie;
g) konieczności przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych,
(...)
Pozostałe informacje zawarto w załączniku nr 4 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-siemiatkowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy zatrudniał na umowę o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące poniżej wskazane czynności: wykonywanie prac
fizycznych bezpośrednio związanych z robotami budowlanymi (prace przygotowawcze, prace budowlane – roboty ziemne,
prace instalacyjne, prace montażowe, izolacja cieplna, stolarka),
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z 2021r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655. ze zm.).
B) 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oznacza to, że do przygotowania oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca załącza je odpowiednio do opisu na Platformie w folderze
Instrukcje dla Wykonawcy.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone zgodnie z opisem na Platformie w folderze Instrukcje dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest, wraz
z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
C. Dodatkowe wykluczenie wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
D. Zamawiający:
- wymaga udziału w wizji lokalnej, w związku z tym, iż budynek stanowi współwłasność. Zgłoszenie należy wysłać poprzez Platformę https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-siemiatkowo lub w przypadku problemów technicznych na adres e-mail: biuro@doradztwo-przetargi.pl.

A-D) Pozostałe informacje zawarto w SWZ.

Zobacz inne

Prawo