Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Głowaczów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00125325/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Głowaczów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO, ZAKUP SYMULATORÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH NAUKĘ BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH, MŁODYCH NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO W GMINIE GŁOWACZÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głowaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 35

1.5.2.) Miejscowość: Głowaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-903

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6231075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@glowaczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glowaczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO, ZAKUP SYMULATORÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH NAUKĘ BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH, MŁODYCH NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO W GMINIE GŁOWACZÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f4758d8-bd83-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021492/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa miasteczka ruchu drogowego, zakup symulatorów umozliwiających naukę bezpiecznego porusznia się po drogach, młodych niechronionych uczestników ruch drogowego w gminie Głowaczów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskona lata 2014 - 2020, Priorytet III: "Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego" w Działaniu 3.1 "Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T" (lonkurs nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

glowaczow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: glowaczow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1.1. Z za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://glowaczow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
2.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wy-magany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzę-towo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
3.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
3.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, pro-cesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w naj-nowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
3.4. Włączona obsługa JavaScript;
3.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawi-dłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
4.1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Fire-fox w wersji wpieranej przez producenta.
4.2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowa-nia Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szy-frowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy ezamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to upraw-nień administracyjnych na komputerze.
4.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który od-powiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawia-jący. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Sza-fir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czyt-nik z kartą kryptograficzną do komputera.
5. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
6. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty prze-syłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodo-wania i czasu odbioru danych tj.:
7.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głowaczów reprezentowana przez Wójta, ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów, tel. 48 6231075, e-mail: swkreta-riat@glowaczow.pl;
 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z In-spektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wdrozenia@eduodo.pl lub pisemnie na ad-res siedziby Administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2023 pro-wadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwa-nia umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-cych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RO-DO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
___________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie mo-że naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „ Budowa miasteczka ruchu drogowego, zakup symulatorów umożliwiających naukę bezpiecznego poruszania się po drogach, młodych niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gminie Głowaczów.
Zadanie obejmuje:
- Budowę miasteczka ruchu drogowego wraz z przyległym miejscem obsługi miasteczka przy Szkole Podstawowej w Brzózie – zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej – załącznik do SWZ .
- Dostawę i montaż 1 symulatora sferycznego w Szkole Podstawowej w Głowaczowie. (Symulator oparty o ekran sferyczny oraz trenażer rowerowy. Wyświetlacz – sferyczny ekran o kacie min. 160 stopni HFOV, który umożliwia oddanie realistycznego obrazu otoczenia na wprost jazdy oraz na boki. System projekcji oparty o projektor laserowy. Sumaryczna rozdzielczość wynikowa na ekranie nie mniejsza niż 4K UHD (3840x2400 pix). Rower z ruchomym tylnym kołem, czujnikiem ruchu i mechanizmem oporowym elektromagnetycznym symulującym opór pedałów podczas jazdy. W komplecie media-serwer, czujniki jazdy (ruchu i prędkości pedałowania) położenia w terenie oraz oprogramowanie symulacyjne z terenu zabudowań miejskich, zawierających m.in. przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji. Do urządzenia należy dołączyć instrukcje obsługi wraz z dokumentacja techniczną, stosowne atesty, certyfikaty itp. Urządzenie jako całość powinno być objęte gwarancją producenta w okresie 60 miesięcy od daty zakupu.)
- Dostawę i montaż symulatora zderzeń w Szkole Podstawowej w Głowaczowie.
• Symulator wykonany w całości składający się z równi pochyłej o prędkości do 10 km,
• Możliwość dzielenia symulatora w połowie toru jezdnego (2 moduły łączone blachą stalową wraz z wzmocnieniami w postaci wsporników stabilizujących – całość skręcona śrubami o podwyższonej wytrzymałości),
• Fotel samochodu typu bus wraz z oparciem oraz fabrycznie montowanym pasem 3 punktowym (w całości homologowanym),
• Konstrukcja symulatora stalowa wykonana z szyny jezdnej, w dolnej części konstrukcji wzmocnienie z szyny wraz z odbojami spełniającymi funkcję amortyzatorów przy uderzeniu,
• Całość konstrukcji lakierowana proszkowo,
• Blachy zewnętrzne służące jako maskownice konstrukcji,
• Zabezpieczenie oraz odbezpieczenie fotela jezdnego za pomocą dźwigni połączonej z mechanizmem automatycznym ze sprężyną,
• Wózek jezdny fotela wykonany pod kątem prostym do kierunku jazdy, wykonany z blachy stalowej, wzmocnienie konstrukcyjne wózka tworzyć będzie zagięcie pod katem w przedniej części podstawy co tworzy podnóżek, dodatkowo wypełniony blachą aluminiową ryflowaną miejscu styku kończyn z podłożem, co będzie uniemożliwiać przemieszczanie się kończyn oraz wycieranie się wierzchniej warstwy powłoki lakierniczej,
• Rączka służąca do podciągania fotela do góry,
• Otwory w podstawie umożliwiające montaż do podłoża,
• Deklaracje CE spełniające normy maszynowe,
• Do urządzenia należy dołączyć instrukcje obsługi wraz z dokumentacja techniczną, stosowne atesty, certyfikaty itp.
• Urządzenie jako całość powinno być objęte gwarancją producenta w okresie 60 miesięcy od daty zakupu
- Dostawę i montaż 1 symulatora szkoleniowego w Szkole Podstawowej w Ursynowie. (Symulator szkoleniowy roweru – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dzieci i młodzież w zakresie bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Zestaw powinien zawierać uchwyt roweru, komputer PC, 3 ekrany LCD min. 46”, stelaże do ekranów, czujnik prędkości roweru, czujnik skrętu kierownicy, pilot przewodowy, oprogramowanie symulacyjne. Do urządzenia należy dołączyć instrukcje obsługi wraz z dokumentacja techniczną, stosowne atesty, certyfikaty itp. Urządzenie jako całość powinno być objęte gwarancją producenta w okresie 60 miesięcy od daty zakupu.)
- Dostawę i montaż urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji FlashiHunter – trenażer czasu reakcji, w Szkole Podstawowej w Głowaczowie. (Urządzenie zawierające 8 podświetlanych przycisków sterowanych mikrokontrolerem. Przyciski rozmieszczone na ramionach w sposób wymuszający duży zakres ruchu rąk i pola obserwacji. Na panel wyświetlacz; czasu przeznaczonego na ćwiczenie lub ilości uzyskanych punktów a także sygnalizator dźwiękowy. Możliwość regulacji wysokości położenia ramion z przyciskami. Konstrukcja umożliwiająca łatwy demontaż i transport w inne miejsce. Do urządzenia należy dołączyć instrukcje obsługi wraz z dokumentacja techniczną, stosowne atesty, certyfikaty itp. Urządzenie jako całość powinno być objęte gwarancją producenta w okresie 60 miesięcy od daty zakupu.)
2. Ponadto w ramach niniejszego zamówienia dla budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z przyległym miejscem obsługi miasteczka przy Szkole Podstawowej w Brzózie Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do:
- udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i użyte do wykonania zamówienia materiały i wyroby budowlane,
- wykonania dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazania jej Za-mawiającemu po zakończeniu robót budowlanych,.
- przedmiot zamówienia należy wykonać z nowych materiałów budowlanych, na które Wyko-nawca dostarczy certyfikaty lub atesty dopuszczenia do użytkowania na każde żądanie in-spektora nadzoru oraz przekaże je Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia,
- po zakończeniu robót, ale przed terminem ich odbioru, należy uporządkować plac budowy i oddać go w należytym stanie, nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót,
- uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje zezwalające na użytkowanie obiektu- jeżeli są wymagane.

3. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu umowy:
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Szcze-gółowo z dokumentacją można się zapoznać przed złożeniem oferty. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego.
2) Jeżeli w dokumentacji oraz w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw wyrobów wskazujących na ich producenta zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych odpowiadającym parametrom technicznym określonych w doku-mentacji.
3) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, objętego przy-szłymi robotami budowlanymi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z warunkami realizacji tych robót.
4) Przekazanie placu budowy – będzie następować w obecności Wykonawcy, Zama-wiającego i Inspektora nadzoru w terminie uzgodnionym przez strony.
5) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o oko-licznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przed-miotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności.
6) Wszystkie napotkane przewody podziemne Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawia-jącego, Inspektora Nadzoru oraz inne zainteresowane podmioty oraz dokonać na-prawy uszkodzeń na własny koszt.
7) Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa bu-dowlanego, BHP, ppoż., sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzo-rem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót.
8) Wszystkie materiały i wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamó-wienia muszą być nowe oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP, a także muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozpo-rządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wartości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.) oraz muszą spełniać warunki określone w ustawie z dn. 16 kwietnia 2004 r o wyro-bach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r, poz. 883).
9) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami po-stronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wyko-nawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.

5. Podwykonawstwo:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile jest to mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) podwykonawców (wg załączonego wzoru formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ).
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 45000000-7 – roboty budowlane,
- 45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg
- 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę,
- 45233150-5 – roboty w zakresie regulacji ruchu,
- 77314100-5 – usługi w zakresie trawników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy :
a). spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej,
b). nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
1.1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a). zdolności do występowania w obrocie prawnym:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
b). uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
c). sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
d). zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

- Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na przebudowie, rozbudowie lub budowie miasteczka ruchu drogowego lub ścieżki rowerowej wartości minimum 200,000,00 zł z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

- Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował;
- min 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, a także przedłoży informację o podstawie do dysponowania tą osobą. Wyżej wymieniona osoba powinna wykazać doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą budowlaną polegającą na przebudowie, rozbudowie lub budowie miasteczka ruchu drogowego lub ścieżki rowerowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1). Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
2). Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3). Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Jeżeli wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zamiast:
1). dokumentów, o których mowa w rozdziale XXII ust. 2 pkt 1, 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a). nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
b). nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty o których mowa w ust. 4 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczeniem wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 5 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających , czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 4 do SWZ.
2). Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 4.000,00 zł, słownie: cztery tysią-ce zł, przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu - wpłata przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - 57 9125 0005 0000 0374 2000 0080,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredy-towej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Za-mawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwa-rancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatna na pierwsze żądanie Za-mawiającego. Sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać następujące elementy:
• Nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) ze wskazaniem ich siedzib,
• Kwotę gwarancji,
• Termin ważności gwarancji „od dnia…..do dnia……”
• Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zama-wiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia w którym upływa termin składania ofert.
7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ lub nieutrzymanie nie-przerwanie wadium do upływu związania ofertą spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust 1 – 5 ustawy Pzp.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapła-ty wadium jeżeli:
• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowo-dowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
• Wykonawca którego oferta została wybrana;
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
• Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy wykaz zmian umowy opisano we wzorze umowy - załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://glowaczow.ezamawiajacy.pl w za-kładce „OFERTY" do dnia 23.03.2023 r. do godz.10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Zobacz inne

Prawo