Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wałbrzych, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00125680/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla potrzeb
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291316

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Chrobrego 31

1.4.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.walbrzych.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.walbrzych.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125680

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00123017

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach.
1. Zmiana terminu dostawy:
a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie.
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy.
c) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.
3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Dostawcy spowodowana zmianą stawki podatku VAT.
4. Zmiana terminu umowy w przypadku niewykorzystania ilościowego przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Zmiana spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem (nie więcej niż o 15%) przedmiotu zamówienia nie wymaga zawierania odrębnego aneksu do niniejszej umowy.
6. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
7. Dopuszczalna jest zmiana cen na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych.
8. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.
9. Ceny jednostkowe netto za przedmiot zamówienia mogą zostać podwyższone zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonym przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli zgodnie z tym wskaźnikiem wzrost cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym będzie wyższy niż 5%. W takim wypadku ceny jednostkowe netto wyrobów zostaną podwyższone o taki sam procent, o jaki zgodnie z powyższym wskaźnikiem wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, nie więcej jednak niż o 10% w stosunku do cen obowiązujących w dacie zawarcia Umowy. Podwyższenie cen następuje w drodze zawarcia przez Strony aneksu do Umowy. Podwyższone ceny będą mieć zastosowanie do sprzedaży towarów, dla których termin dostawy przypada po zmianie Umowy. Pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić po upływie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Po zmianie:
Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach.
1. Zmiana terminu dostawy:
a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie.
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy.
c) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.
3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Dostawcy spowodowana zmianą stawki podatku VAT.
4. Zmiana terminu umowy w przypadku niewykorzystania ilościowego przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Zmiana spowodowana zmniejszeniem (nie więcej niż o 15%) przedmiotu zamówienia nie wymaga zawierania odrębnego aneksu do niniejszej umowy.
6. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
7. Dopuszczalna jest zmiana cen na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych.
8. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.
9. Ceny jednostkowe netto za przedmiot zamówienia mogą zostać podwyższone zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonym przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli zgodnie z tym wskaźnikiem wzrost cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym będzie wyższy niż 5%. W takim wypadku ceny jednostkowe netto wyrobów zostaną podwyższone o taki sam procent, o jaki zgodnie z powyższym wskaźnikiem wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, nie więcej jednak niż o 10% w stosunku do cen obowiązujących w dacie zawarcia Umowy. Podwyższenie cen następuje w drodze zawarcia przez Strony aneksu do Umowy. Podwyższone ceny będą mieć zastosowanie do sprzedaży towarów, dla których termin dostawy przypada po zmianie Umowy. Pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić po upływie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zobacz inne

Prawo