Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jabłonna, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00125748/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W JABŁONNIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W JABŁONNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W JABŁONNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000627354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp-jablonna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sp-jablonna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Jabłonna

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 013270442

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Modlińska 152

1.11.4.) Miejscowość: Jabłonna

1.11.5.) Kod pocztowy: 05-110

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jablonna.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://bip.jablonna.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W JABŁONNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ec4a8f2-bd8c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00125736/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W JABŁONNIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.jablonna.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja elektroniczna możliwa jest przy użyciu platformy e-ProPublico (wymagana rejestracja konta) oraz przy użyciu poczty elektronicznej. Składanie ofert możliwe jest wyłącznie przy użyciu platformy e-ProPublico. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji elektronicznej zostały zawarte w treści SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://e-propublico.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1) w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) administratorem danych osobowych wykonawcy są:
a) Wójt Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
b) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna.
3) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem:
a) w Urzędzie Gminy Jabłonna - Beata Wojciechowska, iod@jablonna.pl;
b) w Szkole Podstawowej w Jabłonnie - Artur Jeremin, iodo@sp-jablonna.pl;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jabłonna przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) wykonawca udostępniający swoje dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO;
9) osobie udostępniającej swoje dane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, w tym:

1) remont sali gimnastycznej i antresoli przy sali gimnastycznej:
a) odgrzybianie ścian i sufitów,
b) przygotowanie i gruntowanie podłoży do malowania,
c) malowanie ścian, sufitów, lamperii,
d) wymiana oświetlenia,
e) ułożenie posadzki z płytek gresowych,
f) wymiana uszkodzonych szyb w oknach,
g) wykonanie i montaż balustrady na antresoli;

2) remont sali informatycznej:
a) demontaż wykładziny dywanowej,
b) ułożenie posadzki i cokołów z płytek gresowych,
c) malowanie ścian, sufitów i lamperii,
d) wymiana oświetlenia;

3) remont czterech sal lekcyjnych, korytarza:
a) demontaż ze ścian tablic korkowych i styropianowych,
b) przygotowanie i gruntowanie podłoży do malowania,
c) malowanie ścian, sufitów, lamperii,
d) naprawa oświetlenia;

4) remont gabinetu:
a) demontaż wykładziny dywanowej,
b) ułożenie posadzki z paneli podłogowych,
c) przygotowanie i gruntowanie podłoży do malowania,
d) malowanie ścian, sufitów,
e) wymiana oświetlenia;

5) remont łazienek:
a) przygotowanie, gruntowanie podłoży pod malowanie,
b) malowanie ścian, sufitów,
c) wymiana baterii umywalkowych;

6) remont schodów wewnętrznych:
a) demontaż wykładziny dywanowej ze schodów,
b) przygotowanie podłoża pod płytki gresowe,
c) ułożenie płytek gresowych na schodach,
d) wykonanie cokołów na schodach.

7) wykonanie i montaż balustrady na schodach zewnętrznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
2) Zamówienie obejmowało będzie powtórzenie zakresu czynności określonych w dokumentach zamówienia podstawowego, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
3) Zamawiający przewiduje, że zamówienia będą obejmowały wykonanie prac remontowo-budowlanych wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, w zakresie robót podobnych do robót objętych zamówieniem podstawowym oraz o łącznej wartości do 100% zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów ceny oraz okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia - każde polegające na wykonaniu robót remontowych lub wykończeniowych, obejmujących swoim zakresem co najmniej prace z zakresu robót tynkarskich, malarskich, układania posadzek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych nie mniejszej niż 120 000 zł brutto;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot. W przypadku, gdy wykonawca posługuje się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum, zamawiający żąda, aby wskazał on roboty budowlane, które rzeczywiście wykonał.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający wezwie go do złożenia następujących środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający odstąpi od wzywania wykonawcy do złożenia tego dokumentu, jeżeli będzie miał możliwość samodzielnego uzyskania go za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wezwie go do złożenia następujących środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zgodnie z poniższymi warunkami:
1) dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy;
3) wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, jeżeli:
1) zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) zamawiający je posiada, a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór - Załącznik nr 2 do SWZ);
2) zobowiązanie innego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp
(wzór - Załącznik nr 3 do SWZ);
3) dowód wniesienia wadium (jeżeli wnoszone jest w formie innej niż pieniądzu);
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, gdy umocowanie osoby nie wynika z dokumentów rejestrowych;
5) pełnomocnictwo wystawione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w kwocie 3 000,00 zł. (trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) poręczeniach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w formie pieniądza, musi zostać przekazane przelewem na konto zamawiającego, numer 49 8013 1016 2002 0529 5314 0009. Zamawiający zaleca, aby:
1) w tytule przelewu wskazać numer postępowania;
2) w przypadku wpłaty z konta prywatnego (gdy brak jest nazwy wykonawcy w nazwie konta), do tytułu przelewu dodać informację o nazwie wykonawcy, którego oferta zostaje zabezpieczona.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji wskazano zamawiającego;
7) musi zostać podpisane elektronicznie przez wystawcę - i w takiej formie, bez opatrywania dodatkowym podpisem wykonawcy, powinno zostać dołączone do oferty.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp - zostanie odrzucona.
Wadium dla grupy wykonawców występujących wspólnie może być wniesione przez jednego z członków grupy. W dokumencie gwarancji powinny być wskazane podmioty należące do grupy wykonawców lub co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach takiej grupy, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum lub spółka cywilna). W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale VII ust. 1, składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wskazują w ofercie zakres zamówienia, jaki wykonają
poszczególni wykonawcy.
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Okoliczności zmiany umowy, które mogą zostać wprowadzone do jej treści, zostały zawarte w załączonym do SWZ Wzorze umowy par. 11.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-ProPublico

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo