Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chojnice, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00125776/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miejska Chojnice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa układu komunikacyjnego nowego Żłobka Miejskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Chojnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351245

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek, 1

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523971800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@miastochojnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa układu komunikacyjnego nowego Żłobka Miejskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7137b1e0-b9c3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027975/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa układu komunikacyjnego nowego Żłobka Miejskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, atakże
oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy -
Usługi fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest: Gmina Miejska Chojnice

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WE.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę odcinka ulicy portowej o długości 336,05 m, oraz łącznika ulicy Portowej z ulicą Rybacką o długości 99,52 m, w tym:
a) dla robót drogowych:
- rozbiórka wyniesionego skrzyżowania w ulicy Rybackiej o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej,
- rozbiórka obrzeży i krawężników betonowych,
- rozbiórka ogrodzeń z siatki metalowej;
- wycinka drzew i krzewów,
- ustawienie krawężników betonowych, oporników i obrzeży betonowych,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy stabilizacji,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowej, w tym budowa jezdni ulicy Portowej i łącznika ulicy portowej z ulicą Rybacką, budowę wyniesionego skrzyżowania i progu zwalniającego U-16a, budowę stanowisk postojowych ogólnodostępnych, budowę stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych (kostka w kolorze niebieskim – RAL 5017 lub asfalt pomalowany farbą dedykowaną), budowa zjazdów, budowa drogi dla pieszych i rowerów, budowa drogi dla pieszych z oznaczeniami dla niedowidzących lub niewidomych, odtworzenie wyniesionego skrzyżowania w ulicy Rybackiej, odtworzenie drogi dla pieszych i rowerów w ulicy Rybackiej,

Konstrukcja nawierzchni (Jezdnia ul. Portowej, łącznika ul. Portowej z ul. Rybacką oraz stanowiska postojowe ogólnodostępne i dla osób niepełnosprawnych):
1. Nawierzchnia z kostki betonowej:
•kostka betonowa grafitowa fazowa typu prostokąt gr. 8 cm
•podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
•podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm
gr. 20 cm
•warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

2. Alternatywnie nawierzchnia asfaltowa:
•nawierzchnia asfaltowa w układzie 5 + 4 cm
•podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm
gr. 20 cm
•warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zarówno tymczasowej jak i stałej organizacji ruchu
- wykonanie zieleni niskiej

b) dla robót sanitarnych:
- wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
- wykonanie wykopów pod studnie i kanały,
- ustawienie studni betonowych i wpustów,
- wykonanie kanałów z rur PVC,
- wykonanie wpustów deszczowych i odwodnień liniowych,
- wykonanie obsypek i zasypek,
- zasypanie wykopów,
-wykonanie próby szczelności,

c) dla robót elektrycznych:
- wykonanie wykopów linie kablowe,
- ustawienie studni betonowych oraz fundamentów pod słupy oświetleniowe,
- ułożenie rur ochronnych,
- ułożenie bednarki,
- ułożenie kabla oraz przepustów,
- ułożenie folii,
- wykonanie zasypek oraz obsypek kabli,
- montaż słupów oraz opraw oświetleniowych,
- zasypanie wykopów.

d) dla robót telekomunikacyjnych:
- budowa kanału technologicznego typu KTp,
- budowa kanału technologicznego typu KTu,
- budowa studni kablowej typu SKO-2g
- budowa studni kablowej typu SKR-1.

Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże:
- drogowa
- sanitarna
- elektryczna
- teletechniczna
- zieleń
Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren po wykonaniu wszystkich robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.
Gmina Miejska Chojnice będzie realizowało zadanie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
Załącznik Nr 8 do SWZ - Dokumentacja Projektowa, STWIOR wraz z przedmiarami, które stanowią formę pomocniczą

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł ;
W zakresie doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi, z budową lub rozbudową lub przebudową oświetlenia drogowego oraz budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji deszczowej o wartości robót min. 1.000.000,00 zł brutto.
- w zakresie potencjału kadrowego
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą kierowały robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020.1333 z dnia 2020.07.07) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. ( Dz. U.2019.831 z dnia 2019.05.06 ) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.2018.2272 tj. z dnia 2018.12.05) w specjalnościach:

1 Kierownik budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w zakresie minimum 2 inwestycji, których przedmiotem była budowa/ przebudowa lub rozbudowa drogi, o wartości robót minimum 1,5 mln PLN brutto każda;
2 Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie minimum 1 inwestycji obejmujących budowę kolektora kanalizacji deszczowej o wartości robót minimum 0,8 mln PLN brutto;
3 Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy minimum 1 inwestycji obejmującej budowę oświetlenia drogowego o wartości robót minimum 0,2 mln PLN brutto;

4 Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy minimum 1 inwestycji obejmującej budowę kanału technologicznego o wartości robót minimum 0,1 mln PLN brutto;


Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska kierownika budowy ze stanowiskiem kierownika robót dowolnej branży, pod warunkiem spełniania wymagań dla obu tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za techniczną realizację zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 7 do SWZ;
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 12 wzoru umowy- stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Zobacz inne

Prawo