Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bielsko-Biała, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126049/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

BIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII - OLSZÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów BCP-Olszówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII - OLSZÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001270180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Olszówka

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-309

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338123041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.grabskakoscielny@psychiatria.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów BCP-Olszówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e4db421-bd9a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057243/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa przygotowywania i dostarczenia posiłków dla pacjentów BCP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://psychiatria-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej BCP-Olszówka: https://psychiatria-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej BCP- Olszówka określone są pod adresem: https://psychiatria-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że jako Administratorem danych osobowych spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1 z późn. zmian.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Inspektorem Ochrony Danych osobowych zamawiającego jest Jacek Kozłowski, e-mail: iod@psychiatria.bielsko.pl
c) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów BCP-Olszówka” znak sprawy: ZP-1/U/2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
d) Podanie przez wykonawcę swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
e) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
f) Dane osobowe wykonawcy, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
g) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. c powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. c powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
h) Zamawiający nie będzie stosował wobec wykonawcy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (stosowanie do art. 22 RODO).
i) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. j) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/U/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi przygotowywania i dostarczania 7 dni w tygodniu, posiłków zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego jadłospisem, obejmującym: śniadanie (w tym co najmniej pięć dni w tygodniu zupa mleczna), obiad (zupa, drugie danie, kompot) oraz kolację, szacunkowo dla 70 pacjentów Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej tj.:
a) Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego,
b) Oddziału Rehabilitacyjnego Psychiatrycznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
C - Cena – znaczenie 60%
K1- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe osoby nadzorującej pracowników kuchni wyznaczonej do realizacji
zamówienia – znaczenie 20%
K2 - Ilość km od miejsca zakładu – kuchni/lokalu, w której będą przygotowywane posiłki na rzecz Zamawiającego do siedziby Zamawiającego - znaczenie 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe osoby nadzorującej pracowników kuchni wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość km od miejsca zakładu - kuchni/lokalu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 dotyczących:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym suma ubezpieczenia na jedno
zdarzenie nie może być niższa niż 400 tys. zł
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:
a) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez
Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na przygotowywaniu i
dostarczaniu całodziennych posiłków składających się minimum ze śniadania, obiadu i kolacji o wartości nie niższej niż 150
tys. zł każda w skali roku oraz potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie,
b) dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia lokalem kuchennym wyposażonym w niezbędne urządzenia
zapewniające przygotowanie posiłków wraz z aktualną decyzją właściwego miejscowego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że obiekt ten spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie
produkcji i w obrocie środkami spożywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie
produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , pełnomocnictwo,
oświadczenie składane na podstawie art. 95 ustawy Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian umowy bez przeprowadzonego nowego
postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku:
1) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy np. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają
zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,
2) wystąpi przypadek wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na produkty objęte umową,
skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zawartej umowy (w takiej sytuacji strony będą rozliczać
dostawę wg cen urzędowych),
3) dojdzie do zmiany zasad opodatkowania podatkiem VAT – w takim przypadku do wartości netto, określonej w umowie,
należy doliczyć VAT wg obowiązujących zasad,
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmiana nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy
5) Zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Przetargową Logintrade, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem adres dostępowy https://psychiatria-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-06

Zobacz inne

Prawo