Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szreńsk, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126139/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SZREŃSKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W SZREŃSKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SZREŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146337321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budzyn 12

1.5.2.) Miejscowość: Szreńsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-550

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6534019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zposzrensk@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zposzrensk.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - Zespół Placówek Oświatowych w Szreńsku

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W SZREŃSKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25bbebab-bd96-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25bbebab-bd96-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https//ezamowienia.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov./wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zposzrensk@op.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z portalu https//ezamowienia.gov.pl oraz w Regulaminie ePUAP.
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zposzrensk.szkolnastrona.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku ul. Budzyn 12, 06-550 Szreńsk.
Dane kontaktowe: 23 6534019;
2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku, można kontaktować się za pomocą adresu: inspektor@odo.info.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZP.2.2022 pn. „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu natomiast:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mięsa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1
do SWZ stanowiącym integralną część niniejszej SWZ, w którym wskazano asortyment, charakterystykę, parametry zamawianych artykułów oraz przewidywaną maksymalną ich ilość.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112100-7 - Świeży drób

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium ,,Cena” – 60%
2. Kryterium ,,Termin płatności faktury VAT” – 40%
Kryterium ,,Cena” (C)
Punkty w kryterium ,,Cena” (C) zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ----------------------------------------- x 60
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematyki.
Kryterium ,,Termin płatności faktury VAT” (T)
Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego okres Terminu płatności Faktury VAT: 30 dni od daty wystawienia Faktury VAT.
Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres terminu płatności Faktury VAT: 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT.
Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu terminu płatności Faktury VAT poniżej 14 dni.
Wydłużenie przez Wykonawcę w ofercie maksymalnego terminu płatności Faktury VAT ponad 30 dni skutkować będzie tym, iż do oceny oferty, w zakresie tego kryterium, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie termin 30 dni.
Termin płatności Faktury VAT należy podać w pełnych dniach.
W kryterium ,,Termin płatności Faktury VAT” punkty przyznawane będą za:
1. Za termin płatności Faktury VAT wynoszący 14 dni – 0 pkt
2. Za termin płatności Faktury VAT wynoszący 21 dni – 20 pkt
3. Za termin płatności Faktury VAT wynoszący 30 dni – 40 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T

gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
T – liczba punktów w kryterium ,,Termin płatności Faktury VAT”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa warzyw i owoców.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1
do SWZ stanowiącym integralną część niniejszej SWZ, w którym wskazano asortyment, charakterystykę, parametry zamawianych artykułów oraz przewidywaną maksymalną ich ilość.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium ,,Cena” – 60%
2. Kryterium ,,Termin płatności faktury VAT” – 40%
Kryterium ,,Cena” (C)
Punkty w kryterium ,,Cena” (C) zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ----------------------------------------- x 60
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematyki.
Kryterium ,,Termin płatności faktury VAT” (T)
Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego okres Terminu płatności Faktury VAT: 30 dni od daty wystawienia Faktury VAT.
Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres terminu płatności Faktury VAT: 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT.
Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu terminu płatności Faktury VAT poniżej 14 dni.
Wydłużenie przez Wykonawcę w ofercie maksymalnego terminu płatności Faktury VAT ponad 30 dni skutkować będzie tym, iż do oceny oferty, w zakresie tego kryterium, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie termin 30 dni.
Termin płatności Faktury VAT należy podać w pełnych dniach.
W kryterium ,,Termin płatności Faktury VAT” punkty przyznawane będą za:
1. Za termin płatności Faktury VAT wynoszący 14 dni – 0 pkt
2. Za termin płatności Faktury VAT wynoszący 21 dni – 20 pkt
3. Za termin płatności Faktury VAT wynoszący 30 dni – 40 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T

gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
T – liczba punktów w kryterium ,,Termin płatności Faktury VAT”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących warunku.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących warunku.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualizacji informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy – dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy – dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 1058 ust. 1 pkt 6) ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy – odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1452 ze zm.), art. 109 ust. 1 pkt 5) – 10) ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. Zamawiający, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej niezwłocznie od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 1 Pzp zmiana danych teleadresowych z zastrzeżeniem zapisów w ust. 6.
6. Strony obowiązane są informować się niezwłocznie o wszelkich zmianach
dot. swojej reprezentacji oraz danych adresowych. W przypadku zaniechania
obowiązku informacyjnego korespondencja skierowana na pierwotny adres uważana
będzie za doręczoną z dniem nadania.
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w przypadku zmian ceny dostarczanych artykułów żywnościowych ze względu
na zmianę stawki podatku VAT.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na portalu https//ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-15

Zobacz inne

Prawo