Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tarnawatka, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126143/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA TARNAWATKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNAWATKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 39

1.5.2.) Miejscowość: Tarnawatka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-604

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846624710

1.5.8.) Numer faksu: 846624724

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tarnawatka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6342551a-bd9d-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062989/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne zasady korzystania z Platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, dlatego też Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Składany wniosek można przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE" ” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bądź informację o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa, tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00) e-mail:oneplace@marketplanet.pl
6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak” (znak zamówienia IR.271.5.2023.MT), zawarcia umowy jest Wójt Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, dane kontaktowe: Tel. (84) 662 47 10
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tarnawatka jest Pani Katarzyna Jakubiec kontakt e- mail: inspektor@cbi24.pl
Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak” (znak zamówienia IR.271.5.2023.MT), „Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.
1. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 dostępu do treści danych - art. 15 RODO,
 ich sprostowania - art. 16 RODO⃰,
 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO. ⃰⃰ ⃰
2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
 prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
7. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Gminę Tarnawatka w związku z realizacją zamówienia publicznego w siedzibie urzędu
Wyjaśnienia
* prawo do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.5.2023.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak”
2. Przedmiot i zakres zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy zadaniu pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak”
2) Zakres zadania obejmuje:
a) Kanalizacja sanitarna ul. Ogrodowa w miejscowości Tarnawatka-Tartak – od studni S6 do studni S10 i włączenie do studni Si2
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne,
 roboty towarzyszące
 roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni
 roboty montażowe
 obsługę geodezyjną
b) Kanalizacja sanitarna ul. Kalinowa w miejscowości Tarnawatka-Tartak – od studni Si-1 do studni S-22 oraz od studni Si2 do studni S-11
 roboty ziemne
 roboty montażowe – sieć
c) Sieć wodociągowa ul. Kalinowa w miejscowości Tarnawatka-Tartak DN110mm
 roboty ziemne
 roboty montażowe
d) Kanalizacja sanitarna ul. Szkolna i Widokowa w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak
 roboty ziemne – wykopy pod kanalizację
 roboty ziemne – podsypka, obsypka i zasypka pod kanalizację
 roboty montażowe – sieć kanalizacyjna
 konstrukcje budowlane
e) Sieć wodociągowa ul. Szkolna i Widokowa w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak
 roboty przygotowawcze
 roboty ziemne – wykop pod wodociąg
 roboty montażowe – sieć wodociągowa
 konstrukcje budowlane

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty budowlane, budowlano-wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje, (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje
kryterium:
cena (C)– 60 pkt
długość okresu gwarancji (G)– 40 pkt
Maksymalna łączna liczba punktów (okres gwarancji i cena) jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
W trakcie obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana
oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długośc okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych)
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk:
 Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji sanitarnych. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń
b) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz co najmniej jedna robotę budowlana polegająca na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej lub sieci wodociągowej wraz z przyłączami o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych);
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykon zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień skł ofert ośw o niepodleganiu wyklucz oraz spełn war udziału w postępow oraz o braku podstaw do wyklucz z postępow – zał nr 4 do SWZ.
2. Ośw składane jest w formie elektron opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3. Ośw składają odrębnie:
- każdy spośród Wykon wspólnie ubiegających się o udz zam.
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykon celem potwierdzenia spełn war udziału w postępow. W takim przypadku ośw potwierdza brak podstaw wyklucz podmiotu oraz speł war udziału w postęp w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykon (zał nr 4 SWZ);
4. Do oferty wykonawca zał również:
a) pełnomocnictwo;
b) ośw wykon wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (składane wraz z ofertą).
5. Wykon wspólnie ubieg się o udzielenie zamów, spośród których tylko jeden spełnia war dotyczący uprawnień, są zobow dołączyć do oferty ośw, z którego wynika, które roboty bud, dostawy lub usługi wykonają poszcz Wykon..
6. Wykon wspólnie ubiegający się o udz zamów mogą polegać na zdolnościach tych z Wykon, którzy wykonają roboty bud lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykon są zobowiązani dołączyć do oferty ośw, z którego wynika, które roboty bud, dostawy lub usługi wykonają poszcz Wykon.
1. Wymagana forma:
Wykon składają ośw w formie elektron lub w postaci elektron opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważ do reprezen wykon zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- W przypadku gdy ośw zostało sporządzone jako dokument w postaci papier i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwal podpisem elektron, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwal podpisem elektron, podpisem zauf lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papier.
- Poświadczenia zgod cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papier, dokonuje odpowiednio Wykon lub Wykon wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów lub notariusz.
2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ust Pzp, Zamaw wezwie Wykon, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyzn terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podm śr dowodowych:
1) potwierdzających spełnianie war udziału w postępowaniu:
- Informację banku lub spółdz kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych śr finansowych lub zdoln kredyt wykon, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;, przy czym z informacji tej musi wynikać, że Wykon posiada śr finans lub zdolność kredyt w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
- Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń, (zał nr 5 do SWZ);
- Wykaz rob budowl wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowl i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę bud pol na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci kan sanit lub sieci kanal sanit wraz z przyłączami o wart co najmniej 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych) oraz co najmniej jedna robotę bud pol na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci wodj lub sieci wod wraz z przyłączami o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) (zał nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowl zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowl zostały wykonane.
Szczegóły o podmiotowych śr dowodowych w dziale XI SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20 000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (kwota wadium powinna znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem otwarcia ofert)
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2080 z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy .ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców.
3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 439, 454-455 ustawy Pzp, katalog dopuszczalnych zmian umowy określono w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki nr 3 do SWZ
4. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem treści art. 577 ustawy Pzp.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejsza ofertę albo unieważnić postępowanie.
7. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca złożył dokumenty dotyczące uprawnień Kierownika Budowy/ Kierowników Robót (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).

Zobacz inne

Prawo