Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126145/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozbudowa ul. Łąkowej - opracowanie dokumentacji projektowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: MZD w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530546013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Firmowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-594

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umopole.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ul. Łąkowej - opracowanie dokumentacji projektowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c90e678-bcc9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126145

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004579/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.15 Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://umopole.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://umopole.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
o Google Chrome 31
o Mozilla Firefox 26
o Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
o włączona obsługa JavaScript
o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
o zainstalowany Acrobat Reader
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
o Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
o Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
o Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
o Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
d) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp,application/msword, application/drafting,
image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip,
multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png,
application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff,
image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel,
application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip,
application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma,application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet,
application/acad, application/x-acad,
application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad,image/vnd.dwg, drawing/dwg.
e) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM
DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez
Wykonawcę. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po
złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail
wskazany w formularzu.
W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie zakupowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu,
oferty przez Platformę.
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące komunikacji zawarte zostały w rozdziale 16 i 18 SWZ dostępnej na www.umopole.logintrade.net

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.umopole.logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole informuje, iż
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych i może Pani/Pan skontaktować się z nim pisząc na adres iod@mzd.opole.pl. 3)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj w celu wykonania umowy;o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze. zm.), „ustawa Pzp”
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w postępowaniu nr. ref. NP.260.17.2023.P prowadzonym w trybie trybie podstawowym bez negocjacji oraz innych przepisów w
szczególności ustaw podatkowych i ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości.
o art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora w szczególności
ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.
4) Kategoria danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zwykłe niezbędne do zamówienia.
5) Źródło pochodzenia danych
Miejski Zarząd dróg w Opolu gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą.
6) Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych i funkcji, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi
wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych
osobowych.
Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
przetwarzanie obejmuje okres wynikający z art. 78 Ustawy Pzp tj przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, z art. 70 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (tj Dz.U z 2021 r
poz. 1540) regulujący 5 letni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii
danych wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, przez czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do
dochodzenia lub obrony roszczeń,
c. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora,
przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. Pozostałe zapisy zawarto
w SWZ rozdz. 39.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pozostałe szczegółowe wymagania dotyczące RODO zawarte zostały w rozdziale 39 SWZ dostępnej na www.umopole.logintrade.net

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NP.260.17.2023.P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej przez organ
I instancji (spełniającej wszystkie wymogi wynikające z polskiego prawa obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w „Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”), oraz właściwych przepisach.
w tym :
Etap I: - opracowanie koncepcji
Etap II – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

1. Opis stanu istniejącego:
1.1. ul. Łąkowa – droga gminna nr 103768 O dł. Ok. 560 m, nawierzchnia bitumiczna z licznymi ubytkami, chodniki na pojedynczych odcinkach, istniejące oświetlenie.
2. W projekcie należy:
2.1 Rozbudować ul. Łąkową wraz z dojazdami zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zakresem widocznym na załączniku graficznym 1b.
2.2 Zaprojektować jak największą liczbę miejsc postojowych w pasie drogi.
2.3 Zaprojektować odwodnienie drogi.
2.4 Przebudować istniejącą kolizyjną infrastrukturę, w razie konieczności.
2.5 Wykonać badania geotechniczne gruntu w śladzie projektowanej drogi i chodnika (otwór minimum, co 100m)
2.6 Zjazdy na posesje dopasować do warunków normatywnych.
2.7 Zapewnić obsługę obiektów handlowych zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.
2.8 Zaprojektować nowe oświetlenie uliczne.
2.9 Uwzględnić informację, iż zasilanie w energię elektryczną oświetlenia rozbudowanej ul. Łąkowej będzie odbywało się z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A, w tym celu należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu o wydanie warunków przyłączenia. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia skonsultować z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.
2.10 Zaprojektować sześciopolową szafkę oświetleniową z układem sterowania APANET.
2.11 W dokumentacji projektowo – kosztorysowej zaplanować wykup dotychczasowego oświetlenia ul. Łąkowej od TAURON Nowe technologie S.A., a następnie jego demontaż oraz koszt jego utylizacji.
2.12 Uwzględnić dobór klas oświetlenia i wykonać obliczenia fotometryczne (na etapie koncepcji).
2.13 Projektować latarnie o wysokości montażu oprawy nie wyżej niż 7 m.
2.14 Latarnie lokalizować zgodnie z „Wytycznymi projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic – WR-D-72-1” – rekomendacja Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2022r.
2.15 Projektować oświetlenie dróg zgodnie z wytycznymi oświetlenia dróg ITGK.
2.16 Uwzględnić elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zastosować rozwiązania projektowe przewidziane dla osób niepełnosprawnych.
2.17 Uwzględnić budowę kanału technologicznego, który powinien umożliwiać przeprowadzenie przewodów energetycznych, zasilania i teletechnicznych wg ,,Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne”.
2.18 Drogi dla pieszych – ograniczyć liczbę infrastruktury nadziemnej, które ograniczają korzystanie z chodników przez pieszych, poprzez niewydawanie zgód na montaż urządzeń niezwiązanych
z zarządzaniem drogą lub ruchem na drodze, ograniczenie słupów, sygnalizacji i oświetlenia drogowego poprzez wprowadzanie elementów zintegrowanych. Przy uzgadnianiu lokalizacji infrastruktury oraz nasadzeń należy uwzględnić możliwości poruszania się pieszych ze szczególnymi potrzebami.
2.19 Schody i pochylnie – poręcze pochylni dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, poręcze wyłącznie z elementów pionowych (szczeblin) o rozstawie nie większym niż 0,14m. Schody i pochylnie powinny mieć wykończenie powierzchni odróżniające je od poziomowych płaszczyzn ruchu, polegające na zastosowaniu: kolorystyki – barwa żółta lub pomarańczowa i guzowatego wykończenia powierzchni wyczuwalnego stopnia. Nawierzchnia pochylni powinna być szorstka (jeżeli dotyczy).
2.20 Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych – nawierzchnia równa i gładka, wykonana z betonu asfaltowego lub betonu cementowego. W obszarach zabytkowych należy stosować kostkę kamienną ciętą. Stanowisko postojowe musi mieć połączenia z najbliższym chodnikiem ( z wyjątkiem strefy zamieszkania, w której nie wydzielono z pasa drogowego drogi dla pieszych) umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim na poziom chodnika.
2.21 Zachować maksymalną zgodność z Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego w przypadku jego obowiązywania (wszelkie odstępstwa od planu uzgadniać z zamawiającym).
2.22 Zachować jak największą liczbę drzew, które istnieją na projektowanym terenie.
2.23 Uwzględnić zarządzenie nr OR-I.0050 323.2020 Prezydenta miasta Opola z dnia 09.07.2020 r. w sprawie ochrony terenów zieleni i zadrzewień na terenie miasta Opola.
2.24 Uwzględnić inne elementy niezbędne do wykonania zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p.
2. Szacunkowa wartość zamówień wynosi 29 268,29 zł netto.
3. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania usług w następującym zakresie: wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej oraz pozostałej dokumentacji wskazanej w rozdziale 4 SWZ.
4. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
1) Zamówienie będzie udzielone w przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług po przeprowadzenia procedury przewidzianej w art. 214 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p.
2) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p. Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia określonymi n rozdziale 10 SWZ.
3) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym poziomie jak wskazane w niniejszym postępowaniu.
4) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa jak w niniejszym postępowaniu i umowie.
5) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Kryteriami oceny ofert są:
1) cena – 60%
2) doświadczenie personelu Wykonawcy – 30%
3) okres gwarancji i rękojmi - 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy.

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) dysponowanie osobą/osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:
co najmniej 1 osoba będąca projektantem branży drogowej posiadający uprawnienia do projektowania w branży drogowej bez ograniczeń i będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa*.

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (art. 58 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.


b) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi.

UWAGA:
Pod pojęciem budowa, przebudowa rozumie się pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t. j. z późn.zm.).
Pod pojęcie projekt wykonawczy i projekt budowlany rozumie się opracowania wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, t.j. z późn. zm.).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (art. 58 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

Wraz z załącznikiem nr 4 Wykonawca składa dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych Wykonawca składa referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług. Przedmiotowe dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa art. 108 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 u.p.z.p, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niniejszego dokumentu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w Rozdziale 10 pkt 2 zamiast dokumentu określonego w pkt 2 ppkt. 1) – Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w powyżej pkt 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który:
a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 u.p.z.p. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt 8 lit a w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu:
1) załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składany wraz z ofertą,
2) załącznik nr 1a Kryteria pozacenowe – Doświadczenie personelu Wykonawcy – składany wraz z ofertą.
3) załącznik nr 3 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z oświadczeniem o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych – składany na wezwanie zgodnie z art. 274 ust. 1 u.p.z.p.,
4) załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – składany na wezwanie zgodnie z art. 274 ust. 1 u.p.z.p.,
5) załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy) – składany wraz z ofertą.
6) Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeśli dotyczy) – składany wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziałach 9 i 10 SWZ.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie oraz dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków mogą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą warunki współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
e) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
g) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
h) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych uczestników
i) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum
j) Umowa konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w Części nr II SWZ - Wzór Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z instrukcją pn. „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji” zmieszczoną na Platformie zakupowej w zakładce INSTRUKCJE https://umopole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zawartość oferty.
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ,
b) Kryteria pozacenowe – Doświadczenie personelu Wykonawcy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszej SWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej SWZ,
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p., - załącznik nr 5 do SWZ /jeżeli dotyczy/,
e) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 u.p.z.p. – załącznik 6 do SWZ /jeżeli dotyczy/,
f) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Zobacz inne

Prawo