Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szaflary, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126169/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Szaflary

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej Wikarówki na pracownię tradycji i dziedzictwa"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szaflary

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892713

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zakopiańska 18

1.4.2.) Miejscowość: Szaflary

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-424

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szaflary.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126169

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00120015

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
Wykonawca dołącza do oferty wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Wykonawca dołącza do oferty wstępne oświadczenie - podmiotu trzeciego, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – Załącznik nr 2a do SWZ. Oświadczenia składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późni. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Oświadczenia składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie – podmiotu trzeciego na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późni. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2b do SWZ.

1.5. Oświadczenia wymienione w pkt. 1.2. i 1.4. składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;


Na żądanie Zamawiającego
Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie, oświadczenie składa również podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ

Po zmianie:
1.2. Wykonawca dołącza do oferty wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

1.3. Wykonawca dołącza do oferty wstępne oświadczenie - podmiotu trzeciego, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – Załącznik nr 2a do SWZ. Oświadczenia składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

1.4. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późni. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Oświadczenia składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie – podmiotu trzeciego na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późni. zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2b do SWZ.

1.5. Oświadczenia wymienione w pkt. 1.2. i 1.4. składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;


Na żądanie Zamawiającego
Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie, oświadczenie składa również podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
- Wykaz wykonanych (zakończonych) robót
W okresie ostatnich 5 lat przed, upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty wykonane zostały w sposób należyty.
- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą pełnić funkcje zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ:
Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Po zmianie:
- Oferta (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą, Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) - Załącznik nr 7 do SWZ.

- Wykaz wykonanych (zakończonych) robót
W okresie ostatnich 5 lat przed, upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane roboty wykonane zostały w sposób należyty.
- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą pełnić funkcje zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ:
Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SWZ) wypełnioną Tabele Elementów Rozliczeniowych (TER) - Załącznik nr 7 do SWZ.
Wymagana forma:
Tabele Elementów Rozliczeniowych muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
Tabele Elementów Rozliczeniowych (TER)

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:00

Po zmianie:
2023-03-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-20 10:30

Po zmianie:
2023-03-22 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-18

Po zmianie:
2023-04-20

Zobacz inne

Prawo