Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126244/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OCHRONA BUDYNKU ORAZ OBSŁUGA SZATNI WSO W KRAKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351565061

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: os. Na Wzgórzach 17b

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-723

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wso.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wso.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126244

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00115895

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 10:30

Po zmianie:
2023-03-14 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 11:00

Po zmianie:
2023-03-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-07

Po zmianie:
2023-04-12

Zobacz inne

Prawo