Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Strzelce Krajeńskie, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126250/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F, ul. Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Strzelecko-Drezdenecki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967350

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ks. St. Wyszyńskiego 7

1.4.2.) Miejscowość: Strzelce Krajeńskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-500

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 957632380

1.4.8.) Numer faksu: 957631126

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starosta@fsd.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fsd.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126250

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00097425

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Część I i II: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Część I i II: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Część I: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 1 470 000,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
Część II: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy zł).
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Część I:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeśli wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykaże, iż wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie drogi wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągu i/lub kanalizacji deszczowej, w której wartość robót zakończonych lub odebranych wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń* oraz
 doświadczenie: 3 letnie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych,
2) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót branży sanitarnej posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych bez ograniczeń, oraz
 doświadczenie: 3 letnie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych,
3) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz
 doświadczenie: 3 letnie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych.
Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby pełniącej kilka funkcji wymienionych w pkt 4b ppkt 1) -2) oraz 1)-3) pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień oraz doświadczenia dla wymaganych specjalności.
Część II:
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Koordynatora/Kierownika Zespołu pełniącego nadzór inwestorski posiadającą:
 co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi oraz
 kwalifikacje/doświadczenie: w kierowaniu Zespołem pełniącym nadzór inwestorski nad robotami polegającymi na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie drogi wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i /lub wodociągu i/lub kanalizacji deszczowej, w której wartość robót zakończonych lub odebranych wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).
b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru branży robót budowlanych posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*, oraz
 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót w branży budowlanej (licząc od dnia nabycia uprawnień do dnia złożenia oferty) oraz
 kwalifikacje/doświadczenie: w nadzorowaniu nad robotami polegającymi na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie drogi wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i /lub wodociągu i/lub kanalizacji deszczowej, w której wartość robót zakończonych lub odebranych wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).
c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru branży sanitarnej posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych bez ograniczeń*, oraz
 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót w branży sanitarnej (licząc od dnia nabycia uprawnień do dnia złożenia oferty) oraz,
 kwalifikacje/doświadczenie: w nadzorowaniu nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych drogi, w której wartość robót branży sanitarnej stanowiła min. 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto);
d) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru branży elektrycznej posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz
 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót w branży elektrycznej (licząc od dnia nabycia uprawnień do dnia złożenia oferty) oraz,
 kwalifikacje/doświadczenie: w nadzorowaniu nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych linii kablowej oświetleniowej nn., której wartość robót stanowiła min. 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Po zmianie:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Część I i II: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Część I i II: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Część I: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 1 470 000,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).
Część II: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy zł).
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Część I:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeśli wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykaże, iż wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie drogi wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągu i/lub kanalizacji deszczowej, w której wartość robót zakończonych lub odebranych wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
1) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń* oraz
 doświadczenie: 3 letnie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych,
2) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót branży sanitarnej posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych bez ograniczeń, oraz
 doświadczenie: 3 letnie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych,
3) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz
 doświadczenie: 3 letnie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych.
Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby pełniącej kilka funkcji wymienionych w pkt 4b ppkt 1) -2) oraz 1)-3) pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień oraz doświadczenia dla wymaganych specjalności.
Część II:
4. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Koordynatora/Kierownika Zespołu pełniącego nadzór inwestorski posiadającą:
 co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi oraz
 kwalifikacje/doświadczenie: w kierowaniu Zespołem pełniącym nadzór inwestorski nad robotami polegającymi na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie drogi wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i /lub wodociągu i/lub kanalizacji deszczowej, w której wartość robót zakończonych lub odebranych wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).
b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru branży robót budowlanych posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*, oraz
 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót w branży budowlanej (licząc od dnia nabycia uprawnień do dnia złożenia oferty) oraz
 kwalifikacje/doświadczenie: w nadzorowaniu nad robotami polegającymi na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie drogi wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i /lub wodociągu i/lub kanalizacji deszczowej, w której wartość robót zakończonych lub odebranych wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).
c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru branży sanitarnej posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych bez ograniczeń*, oraz
 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót w branży sanitarnej (licząc od dnia nabycia uprawnień do dnia złożenia oferty) oraz,
 kwalifikacje/doświadczenie: w nadzorowaniu nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych drogi, w której wartość robót branży sanitarnej stanowiła min. 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto);
d) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru branży elektrycznej posiadającą:
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz
 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania robót w branży elektrycznej (licząc od dnia nabycia uprawnień do dnia złożenia oferty) oraz,
 kwalifikacje/doświadczenie: w nadzorowaniu nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych linii kablowej oświetleniowej nn., której wartość robót stanowiła min. 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby pełniącej dwie funkcje wymienione w pkt 4: 4a z 4b, 4a z 4c, 4a z 4d pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień oraz doświadczenia dla wymaganych specjalności.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 10:00

Po zmianie:
2023-03-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 10:30

Po zmianie:
2023-03-13 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-07

Po zmianie:
2023-04-11

Zobacz inne

Prawo