Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126268/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276761699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modelarska 10

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-142

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 327306868

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rops-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Polityka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne usługi przeprowadzania specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8858c339-ad0a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126268

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023767/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Sukcesywne usługi przeprowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim Sygn.projketu RPSL.09.02.09-24-0007/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8858c339-ad0a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8858c339-ad0a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczono najważniejsze kwestie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. Szczegółowe informacje techniczne na temat komunikacji w postępowaniu dostępne są na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum Pomocy” w instrukcji: Komunikacja w postępowaniu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) na Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8858c339-ad0a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest Przemysław Sobusik (psobusik@rops-katowice.pl),
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 2016 r. – Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom zajmującym się archiwizacją, wykonawcom usług związanych
z obsługą kadrowo-płacową a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a po jego rozliczeniu przez okres wynikający z przepisów archiwalnych,
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) posiada Pani/Pan:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROPS.DO.3321.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 557843,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 22

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa – indywidualna terapia psychologiczna w Katowicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 234 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez psychologa – indywidualna terapia psychologiczna dla łącznie 18 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 18 dzieci x 13 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 234 godziny dydaktyczne. Terapia psychologiczna ma być prowadzona w Regionalnym Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej w Katowicach, ul. Modelarska 10.

4.2.5.) Wartość części: 53820 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa – indywidualna terapia psychologiczna w Laryszowie i/lub Gliwicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 210 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez psychologa – indywidualna terapia psychologiczna dla łącznie 21 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 21 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 210 godzin dydaktycznych. Terapia psychologiczna ma być prowadzona w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu z miejscem realizacji
w Laryszowie, ul. Wolności 67a i/lub w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1
w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25 i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 2
w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25b.

4.2.5.) Wartość części: 53550 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa – indywidualna terapia psychologiczna w Częstochowie:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 60 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez psychologa – indywidualna terapia psychologiczna dla łącznie 6 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 6 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 60 godzin dydaktycznych. Terapia psychologiczna ma być prowadzona w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Dom Życia” w Częstochowie,
ul. Św. Kazimierza 1.

4.2.5.) Wartość części: 16300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pedagoga – indywidualna terapia pedagogiczna w Katowicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 91 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga – indywidualna terapia pedagogiczna dla łącznie 7 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 7 dzieci x 13 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 91 godzin dydaktycznych. Terapia pedagogiczna ma być prowadzona w Regionalnym Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej w Katowicach, ul. Modelarska 10.

4.2.5.) Wartość części: 16986,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pedagoga – indywidualna terapia pedagogiczna w Laryszowie i/lub Gliwicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 120 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga – indywidualna terapia pedagogiczna dla łącznie 12 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 12 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 120 godzin dydaktycznych. Terapia pedagogiczna ma być prowadzona w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu z miejscem realizacji
w Laryszowie, ul. Wolności 67a i/lub w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1
w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25 i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 2
w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25b.

4.2.5.) Wartość części: 26400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez terapeutę integracji sensorycznej – indywidualna terapia integracji sensorycznej w Katowicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 224 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę integracji sensorycznej – indywidualna terapia integracji sensorycznej dla łącznie 16 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 16 dzieci x 14 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 224 godziny dydaktyczne. Zajęcia terapeutyczne mają być prowadzone w Regionalnym Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej
w Katowicach, ul. Modelarska 10.

4.2.5.) Wartość części: 31920,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez terapeutę integracji sensorycznej – indywidualna terapia integracji sensorycznej w Laryszowie i/lub Gliwicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 170 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę integracji sensorycznej – indywidualna terapia integracji sensorycznej dla łącznie 17 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 17 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 170 godzin dydaktycznych. Zajęcia terapeutyczne mają być prowadzone w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej
w Bytomiu z miejscem realizacji w Laryszowie, ul. Wolności 67a i/lub w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25 i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 2 w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25b.

4.2.5.) Wartość części: 24933,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez terapeutę integracji sensorycznej – indywidualna terapia integracji sensorycznej w Częstochowie:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 50 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę integracji sensorycznej – indywidualna terapia integracji sensorycznej dla łącznie 5 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 5 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 50 godzin dydaktycznych. Zajęcia terapeutyczne mają być prowadzone w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Dom Życia” w Częstochowie, ul. Św. Kazimierza 1.

4.2.5.) Wartość części: 4666,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez terapeutę integracji sensorycznej – indywidualna terapia integracji sensorycznej w Bielsku-Białej:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 40 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę integracji sensorycznej – indywidualna terapia integracji sensorycznej dla łącznie 4 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 4 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 40 godzin dydaktycznych. Zajęcia terapeutyczne mają być prowadzone w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej, ul. Kolonia 17.

4.2.5.) Wartość części: 4600,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część X zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez fizjoterapeutę – fizjoterapia w Katowicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 273 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez fizjoterapeutę – fizjoterapię dla łącznie 21 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 21 dzieci x 13 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 273 godziny dydaktyczne. Fizjoterapia ma być prowadzona w Regionalnym Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej w Katowicach, ul. Modelarska 10.

4.2.5.) Wartość części: 50960 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XI zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez fizjoterapeutę – fizjoterapia w Laryszowie i/lub w Gliwicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 210 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez fizjoterapeutę – fizjoterapię dla łącznie 21 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 21 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 210 godzin dydaktycznych. Fizjoterapia ma być prowadzona w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu z miejscem realizacji w Laryszowie, ul. Wolności 67a i/lub w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25
i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 2 w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25b.

4.2.5.) Wartość części: 37800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XII zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez fizjoterapeutę – fizjoterapia w Częstochowie:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 50 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez fizjoterapeutę – fizjoterapię dla łącznie 5 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 5 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 50 godzin dydaktycznych. Fizjoterapia ma być prowadzona w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Dom Życia” w Częstochowie, ul. Św. Kazimierza 1.

4.2.5.) Wartość części: 10500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XIII zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez fizjoterapeutę – fizjoterapia w Bielsku-Białej:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 30 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez fizjoterapeutę – fizjoterapię dla łącznie 3 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 3 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 30 godzin dydaktycznych. Fizjoterapia ma być prowadzona w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej, ul. Kolonia 17.

4.2.5.) Wartość części: 6300 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XIV zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez logopedę – indywidualna terapia logopedyczna w Katowicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 336 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez logopedę – indywidualna terapia logopedyczna dla łącznie 24 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 24 dzieci x 14 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 336 godzin dydaktycznych. Terapia logopedyczna ma być prowadzona w Regionalnym Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej w Katowicach, ul. Modelarska 10.

4.2.5.) Wartość części: 72800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XV zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez logopedę – indywidualna terapia logopedyczna w Laryszowie i/lub Gliwicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 250 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez logopedę – indywidualna terapia logopedyczna dla łącznie 25 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 25 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 25 godzin dydaktycznych. Terapia logopedyczna ma być prowadzona w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu z miejscem realizacji
w Laryszowie, ul. Wolności 67a i/lub w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1
w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25 i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 2
w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25b.

4.2.5.) Wartość części: 54166,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XVI zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez logopedę – indywidualna terapia logopedyczna w Częstochowie:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 50 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez logopedę – indywidualna terapia logopedyczna dla łącznie 5 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 5 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 50 godzin dydaktycznych. Terapia logopedyczna ma być prowadzona w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Dom Życia” w Częstochowie, ul. Św. Kazimierza 1.

4.2.5.) Wartość części: 10833,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XVII zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez neurologopedę – indywidualna terapia neurologopedyczna w Katowicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 117 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez neurologopedę – indywidualna terapia neurologopedyczna dla łącznie 9 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 9 dzieci x 13 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 117 godzin dydaktycznych. Terapia neurologopedyczna ma być prowadzona w Regionalnym Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej w Katowicach, ul. Modelarska 10.

4.2.5.) Wartość części: 23790,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XVIII zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez neurologopedę – indywidualna terapia neurologopedyczna w Laryszowie i/lub Gliwicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 110 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez neurologopedę – indywidualna terapia neurologopedyczna dla łącznie 11 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 11 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 110 godzin dydaktycznych. Terapia neurologopedyczna ma być prowadzona w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu z miejscem realizacji w Laryszowie, ul. Wolności 67a i/lub w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25 i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 2
w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25b.

4.2.5.) Wartość części: 20900,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XIX zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez neurologopedę – indywidualna terapia neurologopedyczna w Bielsku-Białej:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 20 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez neurologopedę – indywidualna terapia neurologopedyczna dla łącznie 2 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 2 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 20 godzin dydaktycznych. Terapia neurologopedyczna ma być prowadzona w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej, ul. Kolonia 17.

4.2.5.) Wartość części: 3600 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XX zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychoterapeutę – indywidualna psychoterapia z elementami seksuologii w Katowicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 65 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez psychoterapeutę – indywidualna psychoterapia z elementami seksuologii dla łącznie 5 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 5 dzieci x 13 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 65 godzin dydaktycznych. Psychoterapia ma być prowadzona w Regionalnym Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej w Katowicach, ul. Modelarska 10.

4.2.5.) Wartość części: 14083,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XXI zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychoterapeutę – indywidualna psychoterapia z elementami seksuologii w Laryszowie i/lub Gliwicach:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 60 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez psychoterapeutę – indywidualna psychoterapia z elementami seksuologii dla łącznie 6 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 6 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 60 godzin dydaktycznych. Psychoterapia ma być prowadzona w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu z miejscem realizacji
w Laryszowie, ul. Wolności 67a i/lub w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1
w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25 i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 2
w Gliwicach, ul. Jagiellońska 25b.

4.2.5.) Wartość części: 14600 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XXII zamówienia: Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychoterapeutę – indywidualna psychoterapia z elementami seksuologii w Bielsku-Białej:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca jest zobligowany zorganizować i przeprowadzić maksymalnie 20 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez psychoterapeutę – indywidualna psychoterapia z elementami seksuologii dla łącznie 2 dzieci (w wieku do 18 roku życia), obliczone w następujący sposób: 2 dzieci x 10 godzin dydaktycznych zajęć terapeutycznych = 20 godzin dydaktycznych. Psychoterapia ma być prowadzona w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej, ul. Kolonia 17.

4.2.5.) Wartość części: 4333,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:
- Cena oferty - 60,00 pkt.
- Doświadczenie osób realizujących zamówienie - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy części I-III zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia minimum 1 psychologiem, który musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na kierunku psychologia,
2. trzyletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii psychologicznych, w tym dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii psychologicznych
z dziećmi.
Dotyczy części IV-V zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia minimum 1 pedagogiem, który musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na kierunku pedagogika,
2. ukończenie kursu/szkolenia/studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna,
3. trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi.
Dotyczy części VI-IX zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia minimum 1 terapeutą integracji sensorycznej (terapeutą SI), który musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) z obszaru nauk humanistycznych lub z obszaru nauk medycznych lub na kierunku fizjoterapia uwaga1),
2. ukończenie kursu w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej i/lub ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej,
3. trzyletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu indywidualnej terapii integracji sensorycznej.
Dotyczy części X-XIII zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia minimum 1 fizjoterapeutą, który musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) z obszaru nauk humanistycznych lub z obszaru nauk medycznych lub na kierunku fizjoterapia uwaga1),
2. posiada aktualne prawo do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty,
3. posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu fizjoterapii, w tym dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia fizjoterapii dzieci.
Dotyczy części XIV-XVI zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia minimum 1 logopedą, który musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na kierunku
i/lub o specjalności logopedia
lub
ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na dowolnym kierunku oraz ukończenie studiów podyplomowych na kierunku logopedia,
2. trzyletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii logopedycznej, w tym dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii logopedycznej dzieci.
Dotyczy części XVII-XIX zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia minimum 1 neurologopedą, który musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na kierunku
i/lub o specjalności logopedia,
2. ukończenie studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia,
3. trzyletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii neurologopedycznej,
w tym dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii neurologopedycznej
z dziećmi.
Dotyczy części XX-XXII zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia minimum 1 psychoterapeutą, który musi spełniać poniższe minimalne warunki:
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na kierunku psychologia,
2. posiadanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego lub innego Towarzystwa Psychoterapeutycznego reprezentującego jedno z głównych podejść (poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, systemowe, psychoanalityczne, humanistyczno-egzystencjalne, integracyjne)
i/lub
posiadanie zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu ukończenia pierwszego etapu dwustopniowych, czteroletnich studiów podyplomowych w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia,
w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej
i/lub
posiadanie zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu ukończenia co najmniej 200-godzinnego szkolenia/kursu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej
3. ukończenie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii,
4. dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi.
lub
1. ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na co najmniej jednym
z następujących kierunków: pedagogika i/lub resocjalizacja i/lub socjologia i/lub medyczny i/lub lekarski i/lub pielęgniarstwo,
2. posiadanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego lub innego Towarzystwa Psychoterapeutycznego reprezentującego jedno z głównych podejść (poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, systemowe, psychoanalityczne, humanistyczno-egzystencjalne, integracyjne)
i/lub
posiadanie zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu ukończenia dwustopniowych, czteroletnich studiów podyplomowych w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia,
w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej
3. ukończenie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii,
4. dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi.
Uwaga! – dot. wykształcenia w częściach VI-XIII zamówienia:
1) Pod pojęciem „ukończenie studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) z obszaru nauk humanistycznych lub z obszaru nauk medycznych lub na kierunku fizjoterapia” należy rozumieć ukończenie z co najmniej jednego z niżej wymienionych obszarów: psychologia i/lub pedagogika i/lub socjologia i/lub resocjalizacja i/lub politologia i/lub dziennikarstwo i komunikacja społeczna i/lub antropologia kulturowa i/lub geografia i/lub historia i/lub nauki o bezpieczeństwie i/lub nauki o rodzinie i/lub nauki prawne i/lub polityka społeczna i/lub praca socjalna i/lub prawo i/lub religioznawstwo i/lub socjologia i/lub studia nad rozwojem i/lub na kierunku lekarskim i/lub na kierunku medycznym i/lub fizjoterapia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 3 rozdziału XIII SWZ, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp – zgodnie z złącznikiem nr 3 do SWZ.
W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt. 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje w tej kwestii zamieszczono w rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa musi jasno określać zakres umocowania oraz równocześnie będzie ono potwierdzeniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów realizujących przedmiot zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 7 do SWZ).
Dopuszcza się uczestnictwo któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyłącznie w jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór umowy (załącznik nr 6).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ tj.:
a. Zaistnienia omyłki pisarskiej,
b. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, zagrożenia epidemiologiczne i inne zdarzenia) mającej wpływ na realizację umowy,
c. Wystąpienia innych zdarzeń mających wpływ na realizację umowy, w szczególności takich, które powstały niezależnie od działań samych stron, bądź których strony nie były
w stanie przewidzieć,
d. W przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności,
e. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i /lub Zarządzającej,
g. Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną
z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment),
h. Zmiany stawki podatku powstałej w odniesieniu do stawki ofertowej, niezależnie od przyczyny takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem niezmienności wysokości dotychczasowego wynagrodzenia,
i. Terminu realizacji umowy w tym należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, jak również z powodu przyczyny o której mowa w § 7 ust. 4 umowy,
j. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności dopuszczalna jest zmiana osób realizujących przedmiot umowy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ (na spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Ponadto zaproponowana osoba musi uzyskać taką samą liczbę punktów w kryterium „Doświadczenie osób realizujących zamówienie” co osoba zmieniana. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zapisy umowy zostaną odpowiednio dostosowane.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 439 ustawy Pzp co szczegółowo zostało opisane we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na Platformie eZamowienie - zakładka "Oferty i wnioski" na stronie prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo