Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzciel, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126335/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Trzciel

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Poznańska 22

1.4.2.) Miejscowość: Trzciel

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-320

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 957431400

1.4.8.) Numer faksu: 957431400

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126335

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00111776

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-10

Po zmianie:
2023-04-12

Zobacz inne

Prawo