Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kętrzyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126505/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa testów, płytek do monitoringu, płytek Petriego, surowic, podłóż, materiałów jednorazowego użytku oraz butelek do pobierania próbek wody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000594465

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 5

1.4.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 897542140

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.ketrzyn@sanepid.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-ketrzyn

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Inspekcja Sanitarna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126505

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00117001

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku:
1. konieczności zastąpienia produktu produktem równoważnym (tj. o parametrach co najmniej wymienionych w SWZ) za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, w sytuacji zaprzestania lub czasowego wstrzymania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, że produkt równoważny jest tej samej lub wyższej jakości. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zaprzestanie lub czasowe wstrzymanie produkcji produktu objętego umową przez producenta.
2. obniżenia przez Wykonawcę cen produktów będących przedmiotem umowy,
3. ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług bądź akcyzy,
4. na skutek wydarzeń lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na które Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

Po zmianie:
ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku:
1. konieczności zastąpienia produktu produktem równoważnym (tj. o parametrach co najmniej wymienionych w SWZ) za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, w sytuacji zaprzestania lub czasowego wstrzymania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, że produkt równoważny jest tej samej lub wyższej jakości. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zaprzestanie lub czasowe wstrzymanie produkcji produktu objętego umową przez producenta.
2. obniżenia przez Wykonawcę cen produktów będących przedmiotem umowy,
3. ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług bądź akcyzy,
4. na skutek wydarzeń lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na które Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA
Szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do SWZ

Zobacz inne

Prawo