Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wieluń, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126619/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 16

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438406800

1.5.8.) Numer faksu: 438406801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-wielun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8bd38a6-bdab-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084806/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/737731

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/737731

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
2. Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@szpital-wielun.pl .
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:
Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L 119, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych po adresem e-mail: iod@szpital-wielun.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Celem przetwarzania jest: realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty
w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - art. 6 ust.1 lit c w związku z art. 18 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. zamówienia Ponadto, przesłanką legalizującą przetwarzanie jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, który przejawia się
w ewentualnym ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń mogących powstać w związku
z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyborem najkorzystniejszej oferty - art 6 ust 1 lit. f a dodatkowo w celach archiwalnych – art. 6 ust 1lit c ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
tj. inne podmioty uczestniczące w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto prowadzone postępowanie jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią (art. 1 ust.1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej). Wykonawca ma prawo utajnić swoją ofertę
w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto odbiorcami mogą być firmy audytorskie, hostingowe, dostawcy platformy e-przetargowej, pocztowe, kancelarie prawne, jak i podmiot z którym Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, tj. dostawca platformy zakupowej (Open Nexus Sp. z o.o.).
5. Państwa dane osobowe zawarte w protokołach postępowań będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie danych ma charakter obligatoryjny i jest wymogiem prawnym. Zakres danych obejmuje dane identyfikacyjne, teleadresowe, NIP, REGON i inne wskazane treścią zamówienia.
7. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO:.
8. Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji przepisów prawa.
9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
10.Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ.ZP.2.24.242.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy, wraz dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych w tym okresie.
2. Szczegółowy opis wymagań, które oferowane urządzenie musi spełniać zawiera załącznik nr 2 do SWZ - Formularz parametrów technicznych i funkcji użytkowych aparatu. W zestawieniu wskazane zostały wymagane parametry graniczne, które należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty oraz parametry dodatkowe oczekiwane przez Zamawiającego, które będą punktowane, w ramach kryterium oceny „ jakość”.
3. Ilość odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych każdy z Wykonawców oblicza samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie obowiązywaniu umowy szacunkowej ilości badań (oznaczeń), która wynosi 22 000. W podanej ilości oznaczeń nie uwzględniono kontroli i kalibracji.
4. Przy obliczaniu ilości odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie aparatu po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną na opakowaniu.
5. Kalkulację ilości kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać na podstawie podanych ilości oznaczeń i zaleceń producenta.
6. Wszystkie wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.; wszystkie wyroby medyczne muszą być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów.
7. Dostarczane odczynniki muszą posiadać termin ważności umożliwiający ich wykorzystanie przez Zamawiającego zgodnie z przeznaczeniem i zasadami ustalonymi przez producenta urządzenia
8. Do oferty należy załączyć Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji w przypadku wszystkich oferowanych odczynników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38434520-7 - Analizatory krwi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego kształtujące zapotrzebowanie na ilość, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych (wynikających z liczby badań oraz pacjentów), Zamawiający określa prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia ilości odczynników materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych maksymalnie o 50 % względem ilości podanej w pkt 3 tj. łącznie o 11 000 badań. Prawo opcji może zostać zrealizowane przez Zamawiającego poprzez złożenie Wykonawcy jednostronnego oświadczenia woli określającego wymiar dodatkowych dostaw ilości odczynników materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych. Odczynniki i materiały eksploatacyjne objęte prawem opcji dostarczone będą na zasadach określonych w Umowie przewidzianych dla zamówienia podstawowego oraz według cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021.275 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6,
e) art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7
f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
(wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 7 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że przedmiot zamówienia posiada cechy, parametry techniczne oraz funkcje użytkowe wymagane przez Zamawiającego:
a)dokumentów potwierdzających, że oferowany analizator oraz wyroby będące wyrobami medycznymi spełniają wymagania zasadnicze określone dla tych wyrobów we właściwych przepisach i są oznaczone znakiem CE;
b)dokumenty opisowe dotyczące oferowanego analizatora oraz wyrobów w szczególności specyfikacje techniczne zawierające ich nazwę, nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty, świadectwa, foldery, katalogi i oświadczenia wydane przez producenta lub dystrybutora, które powinny się odnosić do wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia w zakresie parametrów bezwzględnie wymaganych oraz dodatkowo punktowanych;
c)Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie o braku takich substancji w oferowanych odczynnikach.
(Uwaga. Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu, należy bezwzględnie złożyć je wraz ofertą !)
2.Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych opisanych w ust. lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 a) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z prowadzonego postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający dopuszcza zmianę treści i warunków niniejszej umowy w podanych poniżej przypadkach:
a) zmiana danych identyfikacyjnych stron (m.in. adresu, firmy, formy prowadzonej działalności gospodarczej);
b) korekta danych wynikających z niezamierzonych niezgodności pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią oferty;
c) zmiana postanowień umowy w wyniku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na przedmiot oraz warunki umowy, bez której dalsza realizacja umowy byłaby niemożliwa.
2. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych;– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca zobowiązany jest Wykazać Zamawiającemu.
2. Zasady wprowadzania zmian stawek lub cen będą następujące:
a) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek lub cen (bez podatku od towarów i usług) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto stawek lub cen zostanie określona w pisemnym zawiadomieniu z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.
b) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, stawki lub ceny określone w Umowie zostaną zmienione w zakresie wartości o jaką zmienią się koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę w stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie.
c)W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, stawki lub ceny określone w Umowie zostaną zmienione w zakresie wartości, o jaką zmienią się koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę w stosunku do stawek lub cen aktualnie określonych w Umowie.
3.Na zasadzie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy po upływie 6 miesięcy (i kolejnych okresach półrocznych) trwania umowy ogłoszony zostanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik zmiany cen towarów i usług za dane półrocze, którego wysokość jest mniejsza lub większa o ponad 2% od jego poziomu w dniu podpisania umowy (aneksu z tego tytułu), każda ze stron uprawniona jest do żądania odpowiednio: zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia za kolejne analogiczne okresy trwania umowy o procent odpowiadający tej różnicy, przy czym maksymalna wartość wzrostu wynagrodzenia netto Wykonawcy, łącznie w okresie trwania umowy nie może być równa lub większa niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP oraz nie może być równa lub przekraczać 10% wartości pierwotnej umowy.

UWAGA: Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu zawarte zostały tylko ogólne informacje na temat rodzaju i zakresu zmian Umowy. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania zmian w umowie zostały określone Zamawiający określił w dokumentach zamówienia tj. w załączniku nr 4 do SWZ -Projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/737731

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-15

Zobacz inne

Prawo