Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zbuczyn, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126659/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Zbuczyn

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku przedszkola gminnego w Zbuczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbuczyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582670

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 1

1.4.2.) Miejscowość: Zbuczyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-106

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: (25) 641 63 90 w. 18

1.4.8.) Numer faksu: (25) 641 63 90 w. 18

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zbuczyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zbuczyn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126659

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00108171

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p,
b) zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia.
a) wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku o powierzchni użytkowej min. 800 m2 (powierzchnia określona w projekcie architektoniczno-budowlanym/decyzji pozwolenia na budowę), przy czym wskazana robota budowlana powinna obejmować swym zakresem łącznie roboty ogólnobudowlane oraz roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych, a jej wartość nie może być mniejsza
niż 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych). Oferent zobowiązany jest do podania rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania robót, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenia dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały prawidłowo zakończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy);
c) wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (kierownik robót);
d) wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik robót).

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 p.z.p,
b) zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o któ-rej mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub kon-kursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządze-niu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporzą-dzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjen-tem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 usta-wy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120 ze zm.), jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpi-sany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3000000,00 zł wraz z dowodem opłacenia.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku o powierzchni użytkowej min. 800 m2 (powierzchnia określona w projekcie architektoniczno-budowlanym/decyzji pozwolenia na budowę), przy czym wskazana robota budowlana powinna obejmować swym zakresem łącznie roboty ogólnobudowlane oraz roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych, a jej wartość nie może być mniejsza niż 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych). Oferent zobowiązany jest do podania rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania robót, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączenia dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały prawidłowo zakończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy);
c) wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
(kierownik robót);
d) wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik robót).

Zobacz inne

Prawo