Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Górowo Iławeckie, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126692/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 18

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 762 70 20

1.5.8.) Numer faksu: 89 762 70 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umgorowo@gorowoilaweckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-um.bip-wm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0dec446c-bda3-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039982/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „PRZEBUDOWA DRÓG OKRĘŻNEJ, POPRZECZENEJ, KRÓTKIEJ, WARMIŃSKIEJ I TAMKA W GÓROWIE IŁAWECKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ WODNO- KANALIZACYJNĄ" - WSTĘPNA PROMESA Edycja2/2021/417/PolskiŁadd

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0dec446c-bda3-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacjach zamieszczonych w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako „RODO”) oraz przepisami krajowymi. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
Szczegółowo o obowiązku informacyjnym RODO opisano w SIWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Górowa Iławeckiego, 11-220 Górowo Iławeckie, Plac Ratuszowy 18. Szczegółowo o ograniczeniach stosowania RODO opisano w SIWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GGN.7013.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim wraz z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną" w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego.
W ramach przedsięwzięcia należy wykonać:
- przebudowę dróg gminnych: ul. Okrężnej, Poprzecznej, Krótkiej, Warmińskiej i Tamka w Górowie Iławeckim,
- budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej
- budowę oświetlenia drogowego
- organizację ruchu (oznakowanie pionowe),
- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie koncepcji drogowej zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne,
dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych (we wszystkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania branżach) wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej (zwanej dalej jako „Opracowanie” lub „Dokumentacja”), wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wydanego przez organ administracji architektoniczno – budowlanej dla inwestycji, oraz

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (zwanym dalej jako „PFU”), w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę Dokumentację i Umowę, oraz
3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy, do czasu zrealizowania zadania i odebrania protokołem odbioru końcowego, sprawowanie nadzoru konserwatorskiego i wykonanie badań sondażowo- rozpoznawczych .

2. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w systemie zaprojektuj wybuduj. Zakres rzeczowy inwestycji został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) – stanowiącym załącznik do SIWZ zwanym dalej dokumentacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
1) posiada wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał (ukończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub placów lub lotnisk obejmujących swoim zakresem wykonanie lub wymianę nawierzchni bitumicznych, o wartości zrealizowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 3.000.000 zł brutto każda robota.

b) dwa projekty budowlane dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi klasy min. D o dł. min. 0,3 km każdy projekt.

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty i projekty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków określonych w pkt 1a i b) zarówno w formule „zaprojektuj i wybuduj” jak i w formie odrębnej roboty budowlanej i usługi projektowej.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie realizacji zamówienia, na całym jego etapie będzie dysponował co najmniej:
a) kierownikiem budowy: min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych które swoim zakresem obejmowały budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont dróg lub placów lub lotnisk o nawierzchni bitumicznej i wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł, każda robota,
b) projektantem: min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykaże, że opracowała co najmniej dwa projekty budowlane lub wykonawcze dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, klasy co najmniej D o dł. min. 0,3 km,
każdy projekt.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby jako projektanta i kierownika budowy pod warunkiem posiadania przez tą osobę uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

2. Przy dokonywaniu oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko usługi projektowe i roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

3. W przypadku wartości podanych w dokumentach lub oświadczeniach w innej walucie niż PLN,
Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego warunku udziału w postępowaniu przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa n/w wykazy na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe jakie Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 274 ustawy, (jeżeli dotyczy):
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że złożone uprzednio oświadczenia w powyższym zakresie nie są już aktualne lub uległy zmianie,
b) oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

2) w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, ponieważ zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wskazana powyżej podstawa wykluczenia ma zastosowanie tylko w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, co oznacza, że wskazany powyżej przepis nie daje podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. W związku z powyższym w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia w/w oświadczenia w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, ponieważ w takiej sytuacji staje się ono zbędne.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTY sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ składa:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 2a do SWZ, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2b do SWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 3 do SIWZ- jeżeli dotyczy.
5) informację dotyczącą pozacenowych kryteriów oceny ofert – załącznik nr 4 do SWZ,
6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu,
7) oświadczenie w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie – załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
40 000,00 zł /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Bartoszyce O/Górowo Iławeckie NR 26 8855 0004 2003 0011 0815 0001 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania i NIP Wykonawcy),
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, musi obejmować cały okres związania ofertą i powinno zawierać w swej treści:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Gmina Miejska Górowo Iławeckie), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),
3) kwotę zobowiązania,
4) termin ważności gwarancji
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dowodów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, na zasadach określonych w art. 98 ust 1-5 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, szczegółowo opisano w Rozdziale VIII SIWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa § 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz przesyła za pomocą systemu „Platforma e-zamówienia” – dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy: Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Terminy na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Zamawiający, stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zobowiązanie do ww. zatrudnienia dotyczy osób, które w ramach realizacji zamówienia będą wykonywać czynności operatorów maszyn i urządzeń oraz wszystkie prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem.
8. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % całkowitej ceny /brutto/ podanej w ofercie.

Zobacz inne

Prawo