Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126720/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6A w Warszawie oraz nadzorowanie terenu wokół obiektu w okresie od 01.04-31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145822072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 6 a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-564

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@osw.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osw.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opracowywanie oraz udostępnianie informacji o wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz i ekspertyz

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010081380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 6A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-564

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@warszawa.rio.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rio.gov.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Postępowanie prowadzi Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w imieniu zamawiających i na ich rzecz.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6A w Warszawie oraz nadzorowanie terenu wokół obiektu w okresie od 01.04-31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9a759a6-bd9e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118267/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6A w Warszawie oraz nadzorowanie terenu wokół obiektu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9a759a6-bd9e-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: zamowienia@osw.waw.pl (Uwaga: nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w związku z zawieraną umową: Administratorami danych osobowych są :
- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych OSW: IOD@osw.waw.pl;
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (RIO) z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych RIO: iod@warszawa.rio.gov.pl
Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (ustawa z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. z 2022r. poz. 902);
3) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie obowiązującego prawa do dostępu do informacji publicznej oraz osoby uprawnione do kontrolowania działalności OSW;
4) przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat z uwagi na obowiązek archiwizowania dokumentów przez jednostkę sektora finansów publicznych;
5) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) osoba, której dane przekazano, posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia,
d) przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
7) osobie, której dane przekazano, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu – wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP26/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6A
w Warszawie oraz nadzorowanie terenu wokół obiektu w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. (jeden pracownik w systemie całodobowym przez wszystkie dni tygodnia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) warunek posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z przedmiotem zamówienia, wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995);
2) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca przedstawi dokumenty, z których wynika, że jest ubezpieczony, od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych.
3) warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywał lub wykonuje min. 3 usługi bezpośredniej ochrony osób i mienia w budynku użyteczności publicznej. Wskazane przez Wykonawcę usługi będą musiały być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.
Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy: minimum trzema kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej (zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) oraz minimum jedną osobą pełniącą obowiązki kierownicze z kwalifikacjami pracownika ochrony fizycznej, zatrudnionych w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy na w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.
2) Ważnej koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
3) Wykazu usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywał lub wykonuje min. 3 usługi bezpośredniej ochrony osób i mienia w budynku użyteczności publicznej przed upływem terminu składania oferty, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ. Wskazane przez Wykonawcę usługi będą musiały być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4) Wykazu osób którymi dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy: minimum trzema kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej (zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) oraz minimum jedną osobą pełniącą obowiązki kierownicze z kwalifikacjami pracownika ochrony fizycznej, zatrudnionych w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
5) Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności.
Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (Załącznikami do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
2) Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 10:00.
3)Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy będącymi Załącznikiem nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy e zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl/pl. Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo