Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szumowo, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126782/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Szumowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108021B Szumowo - Zaręby Jartuzy od km 0+000,00 do km 4+351,20 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szumowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja

1.5.2.) Miejscowość: Szumowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-305

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szumowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ug-szumowo.pbip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108021B Szumowo - Zaręby Jartuzy od km 0+000,00 do km 4+351,20 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16bb638c-bcc2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032842/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi nr 108021B relacji Szumowo - Zaręby Jartuzy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16bb638c-bcc2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-16bb638c-bcc2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje), odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1797),, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę(y) uprawioną(ę) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, tel. 86 4768011, mail: szumowo@szumowo.pl;
2) Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych
4) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (protokół wraz z załącznikami), a także okres 6 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Urzędu. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
6) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne na podstawie art. 18 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Szumowo – jako podmioty współpracujące.
7) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
8) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108021B Szumowo - Zaręby Jartuzy od km 0+000,00 do km 4+351,20 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki Nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: spełnia/ nie spełnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ;
2. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie:
- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- Zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
• przewidziana przez Wykonawcę osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i może pełnić funkcję kierownika budowy w myśl obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Wykonawca jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
• Posiada doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić prawidłowe zrealizowanie co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia (budowa dróg/remont dróg).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia: kierownika budowy, kierownika robót;
- wykaz zrealizowanych zamówień na roboty budowlane w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

kosztorys ofertowy uproszczony

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Działając na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy. Wadium w formie pieniądza należy przelać na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Szumowie 64 8770 0004 0000 0677 2000 0030 z dopiskiem na przelewie "WADIUM" i oznaczyć „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108021B Szumowo - Zaręby Jartuzy od km 0+000,00 do km 4+351,20 wraz z przebudową i budową niezbędnej
2. Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie przelewu nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się sytuację, w której pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym przed terminem składania ofert. Wszystkie inne sytuacje będą oznaczały, że wadium wpłynęło po upływie terminu składania ofert. Brak wpłaty będzie podstawą do odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt. 14 PZP). Wadium w pozostałych formach należy dołączyć do oferty.
3. Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
4. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika, który będzie upoważniony do:
- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
- reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 2 pkt 3) Umowy, w następujących sytuacjach:
1) wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania Umowy (w szczególności konieczność wykonania dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym wstrzymanie wykonywania robót przez właściwy organ administracji publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności w związku z koniecznością dokonania zmian Dokumentacji projektowej, będącej wynikiem zmiany przepisów prawa, obowiązujących norm w zakresie, w jakim w okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
3) gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (niemożliwe do przewidzenia w dniu podpisania umowy) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) opóźnienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt 2) Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, a także w zakresie wartości wynagrodzenia(jeżeli wskutek poniższych zdarzeń następuje zmiana jego wartości, z wyłączeniem pkt 4 poniżej), w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, będącej następstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotną Dokumentacją projektową rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego (z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4) możliwości wykonania Umowy lub jej części przy zastosowaniu innej technologii, innych materiałów lub/i urządzeń o parametrach równoważnych lub lepszych niż parametry wskazane w Umowie, o ile nie spowoduje to zwiększenia wartości wynagrodzenia, a zmiana ta nie wpłynie na funkcjonalność i przeznaczenie przedmiotu zamówienia lub jego części.
3. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmianę w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jeżeli przyczyna stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót, Wykonawca zgłosi niezwłocznie tę okoliczność na piśmie i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostępne środki, aby zminimalizować negatywne dla Zamawiającego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiający nie jest związany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartości, czy proponowanego terminu przesunięcia terminów wykonania Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-16bb638c-bcc2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Zobacz inne

Prawo