Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brochów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00126846/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BROCHÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BROCHÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 125

1.5.2.) Miejscowość: Brochów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-088

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brochow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brochow.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-554349f7-bda5-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012453/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-554349f7-bda5-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu e-zamówienia www.e-zamówienia.gov.pl, ePUAP oraz poczty elektronicznej lub za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania www.brochow.bip.org.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się elektronicznie. Zalecany sposób komunikacji – za pośrednictwem ePUAP i poczty e-mail: gmina@brochow.pl.
Konto zamawiającego na platformie ePUAP to: URZĄD GMINY BROCHÓW adres elektronicznej skrzynki podawczej: /hpxq834y5d/skrytka
Wykonawca może też skorzystać z dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego na platformie e-zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem platformy e-zamówienia wynosi 150 Mb. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z platformy e-zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem ePUAP 3MB. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej 25MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Brochów jest
Pan Łukasz Kopka, e-mail: ochrona.danych@brochow.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj
 nr sprawy: ZP.271.1.2023,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej z odgałęzieniami wodociągowymi w Gminie Brochów. Zamówienie obejmuje:
- wykonanie 8 projektów budowlanych budowy sieci wodociągowej, uzyskanie na ich podstawie ostatecznych Decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz uzyskanie ostatecznych Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie poszczególnych odcinków sieci wodociągowych:
1. Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych w msc. Piaski Duchowne, gm. Brochów, pow. sochaczewski, województwo mazowieckie;
2. Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych w msc. Wólka Smolana, gm. Brochów, pow. sochaczewski, województwo mazowieckie;
3. Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych w msc. Brochów, gm. Brochów, pow. sochaczewski, województwo mazowieckie;
4. Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych w msc. Tułowice, gm. Brochów, pow. sochaczewski, województwo mazowieckie;
5. Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych w msc. Sianno, gm. Brochów, pow. sochaczewski, województwo mazowieckie;
6. Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych w msc. Konary Łęg, gm. Brochów, pow. sochaczewski, województwo mazowieckie;
7. Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych w msc. Janów-Janówek, gm. Brochów, pow. sochaczewski, województwo mazowieckie;
8. Zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych w msc. Olszowiec, gm. Brochów, pow. sochaczewski, województwo mazowieckie;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 32 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami : Cena 60% i Gwarancja na roboty budowlane 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z odgałęzieniami wodociągowymi w Gminie Brochów” w formule zaprojektuj i wybuduj
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie 2 projektów budowlanych budowy sieci wodociągowej, uzyskanie na ich podstawie ostatecznych Decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz uzyskanie ostatecznych Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie poszczególnych odcinków sieci wodociągowych:

1. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przepięciem odgałęzień w miejscowości Olszowiec gm. Brochów, pow. Sochaczewski, woj. Mazowieckie
2. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przepięciem odgałęzień w miejscowości Wólka Smolana gm. Brochów, pow. Sochaczewski, woj. Mazowieckie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 32 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena 60% i Gwarancja na roboty budowlane 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej –
Część I - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
dla części I zamówienia 1 000 000,00 złotych [PLN],
w przypadku składania oferty na Część I warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w powyższym zakresie na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych [PLN].
Część II – Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
dla części II zamówienia 250 000,00 złotych [PLN],
w przypadku składania oferty na Część II warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w powyższym zakresie na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 złotych [PLN].
d) zdolności technicznej lub zawodowej –
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
aa) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie:
dla części I - sieci wodociągowej o długości łącznej 2 robót nie mniejszej niż 10 km.
dla części II - sieci wodociągowej o długości łącznej 2 robót nie mniejszej niż 2 km.
Do wskazanych robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane należycie.
bb) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem Budowy, dla części I i II, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie obejmującym zamówienie.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia kwalifikacji i uprawnień budowlanych, dopuszcza doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z uwzględnieniem ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie, wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób zawiera załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie:
- dla części I- sieci wodociągowej o długości łącznej nie mniejszej niż 8 km;
- dla części II- sieci wodociągowej o długości łącznej nie mniejszej niż 2 km,

wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych zawiera załącznik nr 8 do SWZ
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia dla poszczególnej części zamówienia lub w przypadku składania oferty na Część I i II na sumę gwarancyjną określoną w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej –
Część I - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
dla części I zamówienia 1 000 000,00 złotych [PLN],
w przypadku składania oferty na Część I warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w powyższym zakresie na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych [PLN].
Część II – Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
dla części II zamówienia 250 000,00 złotych [PLN],
w przypadku składania oferty na Część II warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w powyższym zakresie na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 złotych [PLN].
2) zdolności technicznej lub zawodowej –
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
aa) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie:
dla części I - sieci wodociągowej o długości łącznej 2 robót nie mniejszej niż 10 km.
dla części II - sieci wodociągowej o długości łącznej 2 robót nie mniejszej niż 2 km.
Do wskazanych robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane należycie.
bb) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem Budowy, dla części I i II, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie obejmującym zamówienie.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia kwalifikacji i uprawnień budowlanych, dopuszcza doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z uwzględnieniem ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób zawiera załącznik nr 6 do SWZ;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie:
- dla części I- sieci wodociągowej o długości łącznej nie mniejszej niż 8 km;
- dla części II- sieci wodociągowej o długości łącznej nie mniejszej niż 2 km,

wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych zawiera załącznik nr 8 do SWZ
4) odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia dla poszczególnej części zamówienia lub w przypadku składania oferty na Część I i II na sumę gwarancyjną określoną w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części I 20 000,00 złotych [PLN] (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
b) dla części II 6 000,00 złotych [PLN] (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w WBS Oddział w Brochowie nr 12 8015 0004 0500 1111 2011 0193
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w pozostałych dopuszczalnych formach (tj. w formie niepieniężnej) musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączono do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust 1 pkt 1 rozdziału X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 3 rozdziału X SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 9a lub 9b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo